Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Siedliska Sławęcińskie

Skołyszyn, dnia 7 kwietnia 2017 r.

 

GPIR.g.6840.9.2016

 

 

 

 

I N F O R M A C J A

WÓJTA GMINY SKOŁYSZYN

O WYNIKU PRZETARGU.

 

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Siedliska Sławęcińskie, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.

 1.   Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu: 30 marca 2017 r. godz. 900, I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy w Skołyszynie.

2.   Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: Województwo Podkarpackie, Gmina Skołyszyn, Jednostka ewidencyjna: Skołyszyn, Obręb: Siedliska Sławęcińskie, Właściciel: Gmina Skołyszyn, działka numer: 226 o pow. 0.0059 ha, księga wieczysta: KS1J /00017245/3 Sądu Rejonowego w Jaśle. 

3.      Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0

4.      Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0

5.      Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu:

Cena wywoławcza nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 226 o pow. 0.0059 ha, położonej na terenie wsi Siedliska Sławęcińskie - 2.200,00 zł /słownie: dwa tysiące dwieście złotych 00/100 groszy/, brutto.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: ze względu na brak oferentów najwyższa cena w przetargu nie została osiągnięta.

6.      Imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości: przetarg zakończony wynikiem negatywnym, nikt nie przystąpił do przetargu.

 

Wójt Gminy Skołyszyn

mgr Zenon Szura

 

 

 

 

Więcej informacji na www.bip.skolyszyn.pl

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ZGDW ARKA-vet


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi