Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieuchomości położonej na terenie wsi Święcany

Skołyszyn, dnia 7 kwietnia 2017 r.

GPIR.g.6840.5.2016
 

I N F O R M A C J A
WÓJTA GMINY SKOŁYSZYN
O WYNIKU PRZETARGU.

 

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Świecany, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.

1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu: 31 marca 2017 r. godz. 1300, II przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy w Skołyszynie.

2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: Województwo Podkarpackie, Gmina Skołyszyn, Jednostka ewidencyjna: Skołyszyn, Obręb: Święcany, Właściciel: Gmina Skołyszyn, działka numer: 1818 o pow. 0.5529 ha, księga wieczysta: KS1J /00038560/0 Sądu Rejonowego w Jaśle.

3. Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0

4. Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0

5. Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu:

Cena wywoławcza nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 1818 o pow. 0.5529 ha, położonej na terenie wsi Świecany - 180.000,00 zł /słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy/, brutto.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: ze względu na brak oferentów najwyższa cena w przetargu nie została osiągnięta.

6. Imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości: przetarg zakończony wynikiem negatywnym, nikt nie przystąpił do przetargu.

Wójt Gminy Skołyszyn
mgr Zenon Szura

 

Więcej na www.bip.skolyszyn.pl

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ZGDW ARKA-vet


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi