Konkurs ofert: Realizacja usług opiekuńczych od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. obejmujących specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi - dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Skołyszyn

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

                                               Skołyszyn, dn. 13 listopada 2018 r.

 Nr sprawy: GPIR.271.3.3.2018

 

OGŁOSZENIE O  OTWARTYM  KONKURSIE  OFERT

 

Działając na  podstawie  art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy  społecznej (Dz. U. z 2018, poz. 1508 z późn.zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450, z późn.zm.)

 

GMINA SKOŁYSZYN

ogłasza otwarty konkurs ofert pn.:

 

„Realizacja usług opiekuńczych od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. obejmujących specjalistyczne usługi  opiekuńcze świadczone  na  rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi - dla osób  zamieszkałych  na  terenie   Gminy  Skołyszyn,  w miejscu  ich zamieszkania”.

 

Zadanie  powyższe realizowane jest  zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn.zm.)  - przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Skołyszynie.

Zadanie  może być  wykonywane   przez  podmioty, o   których  mowa  w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450, z późn.zm.)-  prowadzące działalność z  zakresu  pomocy społecznej.

Osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze muszą posiadać kwalifikacje wymagane w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dn. 22.09.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. Nr 189, poz. 1598 oraz Dz.U. z 2006 r. Nr 134, poz. 943).

 

1.  Przewidywana ilość godzin  usług  do  realizacji  w 2019 r. – 3 540 godzin, w tym:

a)  specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób pełnoletnich z zaburzeniami psychicznymi  – 2 100 godzin.

b)  specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób niepełnoletnich z zaburzeniami psychicznymi  – 1 440 godzin.

2.  Przewidywana maksymalna wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2019 wynosi: 92 040,00 zł.

3. Informacja o przyznanych dotacjach dla zadań tego samego  rodzaju w roku bieżącym i poprzednim: w 2018 r. –  wysokość przyznanej dotacji: 76 200,00 zł;  w  2017 - wysokość przyznanej dotacji: 111 250,00 zł.

 

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 7 grudnia 2018 r. godz. 9.00

w Urzędzie Gminy w Skołyszynie, 38-242 Skołyszyn 12 – sekretariat – pok. Nr 8.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych.

Oferty należy składać na formularzach według wzoru stanowiącego załącznik do   rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.
z 2018 r., poz. 2057).

Druki  ofert, warunki wyboru ofert oraz wzór sprawozdania z realizacji zadania  można pobrać ze strony internetowej:  www.bip.skolyszyn.pl.

Po upływie w/w terminu, złożone oferty zostaną rozpatrzone i zaopiniowane przez powołany zarządzeniem  Wójta Gminy  zespół, w celu  przedłożenia  propozycji  wyboru oferty na którą  proponuje się  udzielenie  dotacji.

Zespół opiniujący dokona otwarcia złożonych ofert w dniu 7 grudnia 2018 r. o godz. 9:30, a następnie przystąpi do sprawdzenia i oceny ofert.

W skład zespołu  opiniującego  oferty  wchodzą  następujące  osoby:

1. Trzech  przedstawicieli Wójta Gminy Skołyszyn – na podstawie zarządzenia  Wójta Gminy Skołyszyn.

2. Dwóch oddelegowanych pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skołyszynie na  podstawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skołyszynie.

W skład komisji konkursowej mogą również wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty biorące udział w konkursie.

Na podstawie  opinii  wyżej określonego zespołu, Gmina Skołyszyn reprezentowana przez Wójta  Gminy   Skołyszyn  zleci realizację zadania i zawrze umowę o dotacji  na rok 2019 wybranemu zgodnie z przyjętą  procedurą podmiotowi.

Przy   rozpatrywaniu   ofert i dokonywaniu  wyboru oferentów będą brane pod uwagę  zasady i kryteria  określone w art. 15 ustawy 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z uwzględnieniem zasad pomocniczości, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

Kryteria oceny ofert wraz ze sposobem ich oceny zawarte są w warunkach wyboru ofert jako załącznik do ogłoszenia.

 

 

                                                                                                                    Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn

 

Załączniki:

1.        Wzór oferty.

2.        Warunki wyboru oferty.

3.        Wzór umowy.

4.        Wzór sprawozdania z realizacji zadania.

 

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet portal solecki Baczal


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi