Konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej "Nie pal śmieci"

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ „Nie pal śmieci!”

Cele konkursu:

 • Zapoznanie uczniów z problematyką zanieczyszczenia powietrza poprzez palenie śmieci w piecach domowych.
 •  Zachęcenie do podejmowanie działań na rzecz ograniczenia zjawiska spalania śmieci.
 • Rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej.
 • Kształtowanie u dzieci i młodzieży poczucia harmonii ze środowiskiem.
 • Podnoszenie świadomości ekologicznej.
 • Zrozumienie koniczności ochrony środowiska w miejscu zamieszkania.
 • Promowanie postaw sprzyjających ochronie zasobów przyrody i piętnowanie zachowań prowadzących do degradacji środowiska przyrodniczego.

Tematyka konkursu:

 

 • Główne hasło konkursu brzmi: „Nie pal śmieci”.
 • Prace powinny zawierać treści ekologiczne ukazujące postawy sprzyjające ochronie środowiska przyrodniczego i piętnowanie palenia śmieci w piecach domowych.

 

Warunki uczestnictwa:

 

 • Konkurs adresowany jest dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Skołyszyn.
 • Konkurs przeznaczony jest dla trzech grup wiekowych: wychowanków przedszkola; uczniów szkoły podstawowej i gimnazjalistów
 • W konkursie wezmą udział prace plastyczne wykonane dowolną techniką  w formacie A3.  
 • Praca może być wykonana samodzielnie lub w grupach maksymalnie 4 osobowych.
 • Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizator, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
   o prawach autorskich i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z póź. zm.) oraz ze zgodą na publikację na stronie internetowej Organizatora oraz w materiałach wydawanych przez Organizatora.

Termin:

 • Prace plastyczne należy składać w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie , wraz z kartą zgłoszenia.
 • Prace powinny być dostarczone do 20.11.2017 roku.
 • Prace zgłoszone po terminie nie będą przyjmowane.

Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród:

 Oceny prac oraz wyłonienie laureatów dokona komisja powołana przez Organizatora.

 • Szkoły, z których będą pochodzić autorzy najlepszych prac otrzymają prezenty ufundowane przez Wójta Gminy Skołyszyn. Dodatkowa nagrodą dla autorów najlepszych prac i całej jego klasy będzie udział w darmowych warsztatach ekologicznych zorganizowanych w GOKiCz w Skołyszynie.
 • O przyznaniu nagród oraz o miejscu i czasie ich wręczenia, laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie.
 • Nadesłane prace zostaną zaprezentowane w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie oraz będą umieszczone na plakatach uświadamiających mieszkańcom szkodliwość palenia śmieci w piecach domowych.

 

Organizator:

Wójt Gminy Skołyszyn

Opiekun konkursu: Gminy Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie

                                / tel:13 449 10 17/

 

Informacje dodatkowe:

 • Prace dostarczone na konkurs stanowią własność Organizatora konkursu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo publikacji oraz wykorzystywania do celów własnych prac biorących udział w konkursie.

 

DODATKOWE INFORMACJE


1. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przez niego przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, do celów niniejszego Konkursu i innych celów promocyjnych, na co Rodzic, Opiekun prawny wyraża zgodę.
2. Rodzic, opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w szczególności w formie fotografii wykonywanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie. Rozpowszechnienie może wystąpić wyłącznie w celu zgodnym z działalnością prowadzoną przez GOKiCz w Skołyszynie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnego wykorzystania do publikacji i promocji konkursu prac zgłoszonych do konkursu (na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych: Dz. U. 2006 r. Nr 90, poz.631, art. 41, 51, 64, 65).

 

Do pobrania:

karta zgłoszeniowa

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ZGDW ARKA-vet


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi