OGŁOSZENIE dotyczące wywozu nieczystości ciekłych

OGŁOSZENIE dotyczące wywozu nieczystości ciekłych

Wójt Gminy w Skołyszynie informuje, że zgodnie z zapisami z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012 poz. 391 z późn. zm.) właściciele nieruchomości posiadający bezodpływowy zbiornik (szambo) zobowiązani są do podpisania umowy na wywóz nieczystości ciekłych z uprawnionymi podmiotami, które posiadają zezwolenia Wójta Gminy Skołyszyn na prowadzenie usług w zakresie odbioru i wywozu nieczystości ciekłych.

Każdy posiadacz szamba zobowiązany jest na wezwanie urzędników przedłożyć umowę na wywóz nieczystości ciekłych. Oprócz umowy odbioru nieczystości ciekłych należy posiadać dowody uiszczania opłat za te usługi (rachunki, faktury vat), które muszą potwierdzać regularność wywozu szamba. Właściciele nieruchomości mają obowiązek pozbywać się nieczystości ciekłych systematycznie, a także w sposób niedopuszczający do przepełniania się urządzeń do ich gromadzenia oraz w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skołyszyn.

W przypadku, gdy osoba nie posiada lub uchyla się od przedstawienia umowy na wywóz nieczystości ciekłych lub rachunków za taką usługę wówczas Gmina będzie organizować opróżnianie zbiorników bezodpływowych na podstawie wydanej z urzędu decyzji Wójta, w której ustalony będzie:

  • obowiązek uiszczania opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych,
  • wysokość opłat wyliczonych z zastosowaniem górnych stawek za wywóz nieczystości ciekłych uchwalonych przez Radę Gminy,
  • terminy uiszczania opłat,
  • sposób i terminy udostępniania zbiorników w celu ich opróżniania.

W związku z powyższym prosi się właścicieli nieruchomości o zawieranie umów na wywóz nieczystości ciekłych z uprawnionymi podmiotami, a także zachowywanie potwierdzeń dokonywanych wywozów.

Jednocześnie informuję się, że Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Skołyszynie  świadczy usługi wywozu nieczystości ciekłych:

  • samochodem asenizacyjnym o pojemności 6 m3 w cenie 100,86 zł brutto za transport           + 12,70 zł brutto za każdy 1 m3 wypompowanego ścieku (zgodnie z obowiązującą taryfą).
  • wozem asenizacyjnym o pojemności 3 m3 w cenie 100,44 zł brutto za transport + 12,70 zł brutto za każdy 1 m3 wypompowanego ścieku (zgodnie z obowiązującą taryfą).

Zamówienia na wywóz nieczystości należy zgłaszać telefonicznie pod nr tel. 13/4491732,33,49 lub osobiście w siedzibie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skołyszynie.

Jednocześnie informuje się, że celem obniżenia kosztów transportu ścieków istnieje możliwość wypompowywania np. dwóch zbiorników w sąsiedztwie.

                                                                                           Wójt Gminy Skołyszyn

                                                                                             mgr Zenon Szura

wiadomość dodana przez: Stanisław Święch

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ZGDW ARKA-vet


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi