PRZYSIEKI wieś królewska 1364-2014

KALENDARIUM

 

* Około 3000 lat p.n.e. nad rzeką Ropą przebywały plemiona ludzkie. Świadczą  o tym znalezione po drugiej wojnie światowej na terenie obecnej wsi Przysieki kamienne siekierki z epoki neolitu.

* IX wiek ziemie dzisiejszej Jasielszczyzny wchodzą w skład państwa Wiślan i w tym czasie zaczyna rozwijać się tutaj osadnictwo.

* U schyłku X wieku tereny te są zależne od państwa gnieźnieńskiego i stanowią jego południowo-wschodnie rubieże.

* XI wieku ukształtowała się tu na dłuższy czas granica Polski z Węgrami i Rusią. Takie położenie ma wpływ na rozwój osadnictwa.

* XII stuleciu rody rycerskie zakładają wsie. W tym czasie ukształtowała się prawdopodobnie osada Przysieki. Nazwa wsi jest nazwą kulturalną i pochodzi od określenia dzieła rąk ludzkich: przesieka miejsce gdzie wytrzebiono drzewa w lesie. Inna teoria głosi, że nazwa związana jest ze wzmocnieniami obronnymi tj. zasiekami, przysiekami w stosunku do grodu w Trzcinicy, który powstał w latach 770-780, czy być może grodu bieckiego.

* 1326 rok została erygowana parafia Sławęcin i od samego początku jej istnienia Przysieki wchodziły w jej skład.

* przełom  XIII/XIV wieku wojny i zarazy wyludniały ziemię biecką i jasielską dlatego król Kazimierz Wielki rozpoczyna powtórną akcję kolonizacyjną tych terenów poprzez ich rewindykację z rąk prywatnych i kościelnych. I tak król odkupuje istniejącą słabo zaludnioną osadę Przysieki od Michała z Grabia.

 

* 1 grudnia 1364 roku w Krakowie król Kazimierz Wielki zakłada wieś Przysieki na prawie niemieckim (magdeburskim) i powołuje sołtysa Wojciecha ze Starego Sącza .Według przywileju lokacyjnego maksymalny rozmiar osady pod uprawę nie mógł przekroczyć 26 łanów frankońskich wymierzonych przez mianowanego sołtysa i wieś została zwolniona od podatków na 20 lat od nowych terenów uprawnych i na 6 lat od zasiedlonych pól już uprawianych.(1łan frankoński=24,2 ha). Odtąd Przysieki były własnością królewską aż do pierwszego rozbioru Polski w 1772 roku i jako tenuta (dzierżawa) były we władaniu wielu rodów nie tyko szlacheckich.

* 1364 rok w przywileju króla Kazimierza Wielkiego pojawia się nazwa wsi Preseky

* 1401 rok w księdze grodzkiej bieckiej istnieje wpis Przesieka

* przed 1480 r. Jan Długosz używa nazwy Przeszyeky; we wsi był folwark i łany kmiece

* 1485 rok Przysieki z sołectwem znajdowały się w posiadaniu Jana Pieniążka (zm.1486) herbu Odrowąż, cześnika krakowskiego.

 

* XVI wiek osada przybiera obecną nazwę Przysieki.

* lata 1569-1772 wieś w powicie bieckim, województwo krakowskie, Korona Królestwa Polskiego

* 1570 rok wieś objął Stanisław Taszycki, średni szlachcic. 

* XVI wiek Przysieki ze sołtystwem wchodzą w skład klucza dóbr królewskich czyli starostwa niegrodowego z siedzibą w Trzcinicy, do którego należą jeszcze Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola i  Jareniówka.

* 1581 rok Przysieki razem ze starostwem trzcinickim należą do hr. Zofii Ocieskiej; wieś dzierżawi Taszycki i są to: 3 łany kmiecie, 3 zagrody z rolą, 4 komorników z bydłem, 7 komorników bez bydła, karczma i krawiec.

* 1595 rok tenutę trzcinicką trzyma Joachim Ocieski kanclerz koronny, starosta olsztyński (zm.1613r.) najmłodszy syn Jana i Zofii Ocieskich .W skład dzierżawy wchodzą: Gądki folwark, Jareniówka, Przysieki, Przysieczki, Pusta Wola, Siedliska Sławęcińskie i Trzcinica. Przysieki liczyły wtedy poniżej 200 mieszkańców.

 

* 1629 rok Przysieki dzierżawił Rusiecki i płacił podatek w wysokości 26 florenów 16 gr. od 3 7/12 łanów, 3 zagród z rolami, 1 komornika z bydłem, 7 komorników bez bydła i 2 kół zakupnych.

* lata 1634-1710 wieś w rękach starostów libuskich, rodziny Rejów. W 1634 roku wieś przejął Andrzej Rej z Nagłowic wnuk poety Mikołaja, sekretarz króla Władysława IV, starosta libuski. Po nim jego syn Mikołaj w latach 1640-49. W latach 1649-1683 wieś dzierżawił drugi syn Andrzeja Władysław Rej wojewoda lubelski, starosta libuski i płacił podatek w wysokości  177 florenów (od takiego samego majątku jak w 1629 roku), a po jego śmierci w latach 1683-84 jego żona  Teofila (z Gorajskich). Następnie ich syn Jan Rej w latach 1684-1709, a po jego śmierci w latach 1709-1710 jego żona de Braun Sinnicka.

 

* 1710 rok na mocy zrzeczenia przejął wieś Józef Sierakowski starosta Olszański.

* 1731 rok tenutariuszem  Przysiek był Jerzy Ignacy Lubomirski starosta libuski.

* 1754 rok dzierżawcą jest Józef Jordan.

* 1768 rok tenutę trzyma Wilhelm Siemieński starosta biecki i libuski.

* 1772 rok starostwo trzcinickie dzierżawią Wilhelm (1722-1802) i Petronela z Reklewskich Siemieńscy. Wtedy Przysieki ze sołtystwem w dalszym ciągu wchodzą w skład klucza dóbr królewskich czyli starostwa niegrodowego z siedzibą w Trzcinicy, do którego należą jeszcze Siedliska  Sławęcińskie, Pusta Wola i  Jareniówka.

 

* Po I rozbiorze Polski w 1772 roku Przysieki znalazły się w zaborze austriackim w prowincji Królestwa Galicji i Lodomerii i należały administracyjnie w latach 1774-1782: cyrkuł Pilzno, w latach 1782-1789: cyrkuł Dukla, w latach 1790-1866: cyrkuł Jasło, w latach 1867-1918 powiat Jasło, województwo krakowskie

 Władze austriackie przystąpiły do zbywania królewszczyzn w ręce prywatne.

* 1777 rok Starostwo Trzcinica (wraz z Przysiekami) zostało sprzedane . Nabył je Stanisław Jabłonowski, zięć Siemieńskich. Stanisław zmarł w 1806 roku a jego żona Anna 1836 i pochowani są w krypcie ołtarz bocznego kościoła w Trzcinicy.

 

* W następnych latach kolejnymi właścicielami byli Stadniccy bo córka Jabłonowskich Józefa wyszła za Antoniego Stadnickiego (zm.15.08.1836 w Trzcinicy).

* 1813, lata 1835-1844 rok wieś nawiedziły powodzie, zarazy na bydło i ziemniaki

* 26 września 1828 rok wieś obejmują małoletni Stadniccy: Aleksander, Kazimierz, Władysław i  Zygmunt (synowie Antoniego i Józefy), na mocy podziału rodzinnego po księżnej Annie Jabłonowskiej.

* 1845 rok czeski Żyd Jan Klominek zakłada w sąsiedniej Trzcinicy (obecnie teren Zespołu Szkół Rolniczych) browar parowy i kupuje do tego celu około 100 ha gruntu głównie w Przysiekach od Stadnickich.

* 31 października 1847 rok przejmuje starostwo hr. Władysław Stadnicki, w wyniku spłat i darowizn po Stadnickich.

* 1855 rok Aleksander i Władysław Stadniccy figurują jako właściciele Przysiek.

* 1856 rok Józef Barenreither, nabył od Stadnickich starostwo trzcinickie wraz z Siepietnicą i Binarową.

* 1864 rok Początki szkolnictwa w Przysiekach związane są z siedzibą parafii, która znajdowała się w Sławęcinie. Już w XVI wieku istniała tam szkółka parafialna gdzie proboszcz uczył katechizmu, pieśni kościelnych i ministrantury. W 1864 roku szkoła liczyła 65 uczniów i oprócz proboszcza zatrudniała jednego nauczyciela.  

* 1865 rok Józefa Barenreither, odziedziczyła wieś po Józefie Barenreither

* 1870 rok obszar wsi wynosi: grunty orne=833, łąki i ogrody=106, pastwiska=119  i lasy=97 morgów niższo-austriackich i zamieszkuje 540 mieszkańców.

* 9 marca1872 rok hr. Szczęsny Włodek (zm. 23.05.1878 i pochowany na cm. w Trzcinicy), zakupił wieś od Józefy Barenreither.

* 1884 rok uruchomiono linię kolejową ze stacją w Przysiekach (do 1952 roku stacja nazywała się Trzcinica). W czasie budowy kolei wielu mieszkańców pracowało przy nasypach i układaniu szyn. Inwestycja wpłynęła na ożywienie gospodarcze wsi.

* 1888 rok wieś liczyła 645 mieszkańców (w tym 9 Żydów), było 634 rzymskokatolików i miała 103 domy.

* 1897 rok właścicielem majątku dworskiego jest hr. Stanisław Włodek (zm. w1908r. i pochowany na cm. w Trzcinicy) syn Szczęsnego Włodka. Ogólna powierzchnia gospodarstwa dworskiego z zabudowaniami wynosiła wtedy 230,13 ha w tym 65 ha lasów, z liczbą 87 osób  na stałe w nim pracujących.

* 1899 rok powstała w Przysiekach Ochotnicza Straż Pożarna z inicjatywy ówczesnego wójta wsi wyzwolonej skutkami wielkiego pożaru w przysiółku Budy w 1893 roku kiedy spłonęło pięć zagród chłopskich. Działało także kółko rolnicze , a przy nim kasa pożyczkowa, z której korzystali rolnicy.

* 31.12.1899 rok wieś w rękach Jadwigi Włodkowej z dziećmi.  

 

* po 1904 roku wieś nabył Wincenty Wojtynkiewicz .

* 1905 rok browar Klominka zatrudnia 52 robotników, kilka osób z Przysiek.

* 1910 rok wieś liczy 785 mieszkańców.

* lata 1914-1918 Podczas I wojny światowej Przysieki zostały częściowo zniszczone, przez wieś parokrotnie przechodził front.

* lata 1918-1939 Okres międzywojenny przynosi ożywienie gospodarcze związane z powstaniem nowych zakładów pracy w Jaśle między innymi Gamrat (w ramach COP), huty szkła, rozbudowy rafinerii w Niegłowicach, w których zatrudnienie znaleźli mieszkańcy Przysiek. We wsi działa OSP i Związek Strzelecki. W tym okresie gospodarstwo dworskie prowadziło hodowlę zwierząt gospodarskich i posiadało oborę z buhajami zarodowymi rasy czerwonej. Nie ma nadal szkoły podstawowej a do  funkcjonujących takich placówek w sąsiadujących z Przysiekami Trzcinicy (od 1910 r.), Osobnicy (od 1890r.) i Harklowej (od 1881r.) uczęszczają uczniowie z Przysiek.

W tym okresie wieś jest w  powiecie Jasło, od 1933r. Gminie Zbiorowej Skołyszyn województwo krakowskie, Rzeczpospolita Polska

* 1925 rok zbudowano drewniany młyn, obecnie posiadający wartość zabytkową.

* 1928 rok przeprowadzono regulację zakola rzeki Ropy.

* 1931 rok wieś liczy 773 mieszkańców.  

* 1932 rok  powstała kapliczka słupowa z drewnianą figurką Matki Boskiej.

* lipiec 1934 rok duże straty przyniósł wylew Ropy.

* lata 1934-1936 wybudowano dom ludowy i remizę strażacką. To głównie zasługa strażaków OSP.

* 8 wrzesień 1939 rok trwa II wojna światowa; od strony Biecza atakowały wojska niemieckie 1 dywizji górskiej. Po porannej wygranej walce z polskim plutonem cekaemów na drodze na granicy Skołyszyna i Sławęcina rozpoczęły szybki marsz przez Siedliska Sławęcińskie, Przysieki i Trzcinicę na Jasło.

Okupacja niemiecka pomimo, że nie przyniosła wielkich strat materialnych zapisała się tragicznie dla mieszkańców w wymiarze ludzkim i moralnym. Wielu mieszkańców należało do ruchu oporu.

* 26 październik 1939-18 styczeń 1945 r. w czasie wojny Przysieki były w starostwie Jasło, dystrykt krakowski, Generalne Gubernatorstwo, Rzesza Wielkoniemiecka

* 1943 rok  wieś liczy 789 mieszkańców.

* 2 luty 1943 rok na stacji PKP w Przysiekach wybuchł pożar cysterny z paliwem na front wschodni (spowodowany prawdopodobnie przez podłożone płytki fosforowe w Jedliczu albo zaprószenie ognia). Jasielskie gestapo uznało ten wypadek za sabotaż i rozstrzelało trzy osoby a kilkanaście aresztowało. Zostali osadzeni w Oświęcimiu.

* wiosna 1943 rok oddział Gwardii Ludowej dowodzony przez Wojciecha Kwilosza (ps.Tomek) zniszczył urządzenia ruchowe na stacji kolejowej w Przysiekach, powodując 48 godzinną przerwę w ruchu.

* 7 czerwiec 1944 rok zastrzelony został w Przysiekach przez policję niemiecką jej mieszkaniec (Stój Stanisław).

* wrzesień 1944 rok w Przysiekach zatrzymało się wielu mieszkańców wysiedlonych z Jasła, Zimnej Wody i z wiosek gminy Tarnowiec.

* lata 1944-1945 pod koniec wojny w budynkach dworskich kwaterowała Kompania Wojskowa Wehrmachtu tzw. aprowizacyjna, która dostarczała amunicję i żywność na linię frontu.

* 15 styczeń 1945 rok  Przysieki  zostały wyzwolone spod okupacji niemieckiej w wyniku natarcia Armii Czerwonej (76 Pierekopska Dywizja Artylerii Przeciwlotniczej płk. F. Bolbata).

* 1945 rok Po drugiej wojnie światowej dekretem PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej  z 6 września 1944 roku gospodarstwo dworskie zostało przejęte przez państwo. Właścicielem majątku o powierzchni 186,64 ha była Maria de Lavaux. Rozparcelowano 124,06 ha pomiędzy 6 rodzin służby, 9 rodzin bezrolnych chłopów, 36 rodzin gospodarstw karłowatych i 48 rodzin chłopów małorolnych. Obszar 44,66 ha lasów przeszedł na Nadleśnictwo Państwowe Kołaczyce. Resztę pozostawiono na cele państwowe i społeczne i był to obszar 11,79 ha gruntu i 4 budynki a zarządzała nimi Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Skołyszynie. Podzielono także majątek Barbary i Władysława Klominków obejmujący w Przysiekach obszar 35 ha pomiędzy 42 rodziny. W ten sposób dokonała się zasadnicza zmiana stosunków własnościowych wsi. Odtąd rolnictwo funkcjonuje w formie gospodarstw indywidualnych o dużym rozdrobnieniu.

* lata 1945-1954 wieś funkcjonuje w gromadzie Skołyszyn, gminie Skołyszyn, powiat jasielski,  województwo rzeszowskie, Rzeczpospolita Polska

* 1945 rok po zakończeniu II wojny światowej następuje okres rozbudowy i modernizacji wsi. Było wtedy około 120 budynków.

* połowa marca 1945 rok uruchomiono pierwszą szkołę podstawową w Przysiekach. W znacjonalizowanym budynku dworskim otwarto dwuoddziałową filię szkoły w Trzcinicy. Natomiast dzieci klas III-VII nadal uczęszczały do szkół podstawowych w Trzcinicy, Osobnicy i Harklowej. W okresie 1949-51 szkoła przekształciła się w siedmiooddziałową. W roku szkolnym1948/49 w szkole 114 uczniów uczyło trzy nauczycielki. W 1951 roku placówkę przeniesiono do sal budynku poczty koło stacji kolejowej, ponieważ w zabudowaniach byłego dworu utworzono Państwowy Ośrodek Maszynowy. 

* 15 wrzesień 1945 rok  rozpoczęła działalność szkoła rolnicza w budynkach podworskich i po browarze Klominków w Trzcinicy. Odtąd wielu uczniów z Przysiek będzie jej absolwentami.

* 1948 rok Przysieki nawiedziła ogromna powódź zalewając 65 gospodarstwa. Większe powodzie nawiedzały wieś także w latach 1958,1979,1982.1998, 2010

* na przełomie lat 1940-tych i 50-tych wieś zelektryfikowano, a pod koniec lat 60-tych zgazyfikowano. Sieć wodociągową wybudowano latach 90-tych.

* 1950 rok na przejętym terenie podworskim urządzono Państwowy Ośrodek Maszynowy. W latach osiemdziesiątych funkcjonował jako Ośrodek Maszynowy Igloopol. Ośrodek rozwiązano wskutek upadłości w 1992 roku.

* 1951 rok na gruntach pozostawionych na cele społeczne z reformy rolnej utworzono Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną. Spółdzielnię rozwiązano w 1956 roku, a działkę i budynki zaadoptowano na uruchomienie nowej fabryki.

* 1954-31 maj 1975 rok po reformie administracyjnej Przysieki znalazły się w gromadzie Skołyszyn, a od 01.01.1973 roku w gminie Skołyszyn, powiat jasielski, województwo rzeszowskie, Polska Rzeczpospolita Ludowa

* 1955 rok w domu ludowym  rozpoczęto wyświetlanie raz w tygodniu filmów kina objazdowego i trwało to także w latach sześćdziesiątych,

* 1955 rok we wsi było 165 budynków mieszkalnych i liczyła 909 osób

* czerwiec 1957 rok powstał wydział W-2 Jasielskich Zakładów Przemysłu Terenowego i produkował najpierw piecyki blaszane, kuchnie kaflowe i wyroby prasowane a od 1967 roku piecyki gazowe. 18 grudnia 1972 roku zakład zmienia nazwę na Fabryka Armatur Jafar. W latach 1972-78 w Przysiekach następuje rozbudowa wydziału. Powstaje odlewnia i kuźnia mosiądzu i następuje całkowita zmiana produkcji na armaturę sanitarną i sieci domowej z mosiądzu.

* 1957 rok rozpoczął działalność Ośrodek Zdrowia w Skołyszynie , który realizuje opiekę zdrowotną mieszkańców Przysiek. Po reformie w 1998 roku działa jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Najbliższy szpital znajduje się w odległym o 9 km Jaśle.

*  lata 1958-60 remont domu ludowego. Dom ludowy położony w centrum wsi jest ośrodkiem życia kulturalnego wsi. Służy do przygotowania i obsługi życia publicznego (wybory, zebrania wiejskie) oraz wszelkiego rodzaju spotkań i imprez, dawniej między innymi wesel.

* 27 listopad 1958 rok  dokonano otwarcia nowej szkoły podstawowej. Placówka powstała dzięki zaangażowaniu mieszkańców i zebranym środkom Społecznego Funduszu Budowy Szkół.

 Dyrektorem szkoły była Władysława Dominik a w szkole uczyły jeszcze 4 nauczycielki. Była to szkoła siedmioklasowa, którą przekształcono w roku szkolnym 1966/67 w 8-klasową.

* 1960 rok  zostało zorganizowane w Przysiekach Koło Gospodyń Wiejskich i zrzeszało 50 członkiń. W 1990 do Koła należy 40 osób. W latach 1991-1998 zawiesiło działalność. Po wznowieniu jej należało do niego około 30 kobiet, a później w 2008- 21, 2013-11. Koło prowadzi szkolenia, kursy, pokazy, dziecińce w okresie nasilonych prac polowych oraz przygotowuje imprezy okolicznościowe kontynuujące tradycje i zwyczaje.

* 20 listopad 1963 rok rozpoczyna służbę zakładowa Ochotnicza Straż  Pożarna w POM-ie, którą rozwiązano wskutek upadłości zakładu w 1992 roku.

* maj 1969 rok oddano do użytku nową remizę strażacką.

* 1 czerwiec 1975-31 grudzień 1998 r. wieś administracyjnie należy do gminy Skołyszyn, w nowym województwie krośnieńskim,  Polska Rzeczpospolita Ludowa, od 1989 r. Rzeczpospolita Polska

* maj 1979 rok  przez Przysieki przejeżdżali kolarze Wyścigu Pokoju na trasie VII etapu z Nowego Sącza do Rzeszowa (165 km), gdzie na mecie 3 miejsce zajął Czesław Lang, późniejszy wicemistrz olimpijski

* 1984 rok OSP otrzymała sztandar

* 1 wrzesień 1985 rok odbyła się uroczystość upamiętnienia ofiar drugiej wojny światowej przez umieszczenie tablicy na budynku stacyjnym PKP w Przysiekach  

* 1985 rok OSP odznaczona złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa

* 24 maj 1988 rok wpisano do rejestru zabytków pod numerem A-119 zespół dworski w Przysiekach w skład którego wchodzą:

-murowany dwór datowany na lata 1875-1925; w stylu późno-klasycystycznym; od lat dziewięćdziesiątych XX wieku w rękach prywatnych

-murowana wozownia dworska z lat 1850-1925

-park z lat 1800-1825 (rejestr zabytków)

 Wartość zabytkową posiadają także:

-murowana oficyna dworska z lat 1800-1850

-dworzec kolejowy z toaletami z 1884 roku

-drewniany młyn elektryczny z 1925 roku

-murowana kapliczka św. Jana Nepomucena pochodząca z lat 1800-1850

-dom datowany na lata 1890-1910

-kapliczka słupowa z figurką drewnianą Matki Boskiej z 1932 roku (Polak,s.100)

* 1988 rok biegnącą przez wieś linię kolejową nr 108 Stróże-Krościenko została zelektryfikowana na odcinku  Stróże-Jasło. Linia modernizowana także w 2013 roku.

* 1988 rok wzniesiono w Przysiekach drewnianą kaplicę filialną.

* 1994 rok przedsiębiorstwo JAFAR sprywatyzowano co korzystnie wpłynęło na dalszy jego rozwój. W 1999 roku zatrudnionych było w spółce 296 pracowników. Około 50 % produkcji eksportuje się do 30 krajów. 

* 1995 rok wytyczono międzygminny szlak spacerowy Święcany-Przybówka, który przebiega przez północną część wsi wzdłuż asfaltowej drogi gminnej Siedliska Sławęcińskie-Trzcinica.

* 1 grudzień 1997 rok na bazie rozwiązanego POM-u utworzono Zakłady Metalowe sp. z o.o. Obecnie zakład prowadzi Okręgową Stację Kontroli Pojazdów, badanie i atestację opryskiwaczy i autoserwis oraz świadczy usługi obróbki metalu.

* 1 styczeń 1999 rok  w wyniku kolejnej reformy administracyjnej Przysieki pozostały w gminie Skołyszyn, powiat jasielski, województwo podkarpackie, Rzeczpospolita Polska. Wieś jest samodzielnym sołectwem.

* 1999 rok we wsi było 375 budynków mieszkalnych. 

 

* 2000 rok  absolwenci 8-letniej szkoły zakończyli naukę  roku, bowiem w tym roku wprowadzono gimnazja na bazie 6-letniej podstawówki. Najbliższe gimnazja znajdują się w Skołyszynie i Trzcinicy a szkoły średnie także w Trzcinicy –Zespół Szkół oraz w Jaśle.

* 2002 rok z ogólnej liczby 1515 mieszkańców 74 osoby posiadały wyższe wykształcenie, 358-średnie, 380-zawodowe a 389-podstawowe.

* 29 maj 2004 rok szkoła podstawowa otrzymała imię Anny Jenke. W szkole i na jej terenie organizowane są także wybory państwowe i samorządowe i inne imprezy kulturalne. Miejscowość nie posiada biblioteki a najbliższe znajdują się w ośrodku gminnym w Skołyszynie oraz w Jaśle.

* 2004 rok jednostka OSP otrzymała nowy samochód. 

* 2004 rok założono pierwszą winnicę o nazwie Dwie Granice.

* 2005 rok przystąpiono do budowy nowego kościoła filialnego parafii Sławęcin w Przysiekach. Budowa finansowana jest głównie ze składek mieszkańców.

* lata 2000-ne w murowanej oficynie dworskiej otwarto restaurację „Dworek”. Oficyna zbudowana w XIX wieku przez Władysława Klominka właściciela browaru parowego w Trzcinicy to o zabytek historyczny, murowany, parterowy, podpiwniczony o dużych wysokich pokojach.  Klominkowie sprzedali go rodzinie Kusiów, oni zaś wyjeżdżając do Ameryki odstąpili go Janowi Rączkowskiemu. Z kolei rodzina Rączkowskich w 2000 roku sprzedała go obecnemu właścicielowi, który urządził w nim restaurację.

* 23 październik 2005 rok wyborach prezydenckich w drugiej turze zwyciężył Lech Kczyński (PiS) (54,04). W Przysiekach wygrał także kandydat prawicy. Głosowało 704 uprawnionych z czego  na Donalda Tuska (PO) oddano 156 (22,16%%) głosów a na Lecha Kaczyńskiego (PiS)  548 (77,84%).

* 29 maj 2007 rok otwarto Środowiskowy Dom Samopomocy, który  realizuje dzienny pobyt dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

* 24 październik 2008 rok Naftobudowa S.A. Zakład Produkcji Metalowej w Jaśle uruchomił w hali w Przysiekach warsztat produkcji konstrukcji stalowych. Przedsiębiorstwo zainwestowało kwotę 4 mln. zł na zakup hali i sprzętu i zatrudniło 40 pracowników. W 2014 pracowało 47 osób. 

* 2009 rok utworzono szlak tematyczny Podkarpacki Szlak Winnic, na trasie którego znajduje się winnica Dwie Granice położona w Przysiekach.

* 2009 rok dzięki pozyskanym środkom z Unii Europejskiej oddano do użytku oczyszczalnię ścieków i planuje się w roku 2015 zakończyć budowę kanalizacji sanitarnej.

* 1 styczeń  2010 rok całkowicie wyłączono ruch pasażerski PKP  na odcinku Biecz – Jasło. Przysieki utraciły połączenie kolejowe.

* 4 lipiec 2010 rok w wyborach prezydenckich w drugiej turze zwyciężył Bronisław Komorowski (53,01%). W Przysiekach wygrywa kandydat prawicy Jarosław Kaczyński (PiS)  510 (71,53%) głosów, zaś Komorowski otrzymuje 203 (28,47%) głosy.

* 2011 rok było już 448 budynków mieszkalnych.

* 2011 rok remont przebiegającej przez centrum wsi drogi powiatowej nr 1861R o długości 2,5 km, która łączy się z drogą krajową 28.  

* 9 październik 2011 rok w wyborach parlamentarnych w Przysiekach wygrywa PiS 39,37% głosów przed PSL 32,56 % i PO 12,62%.

* 14 maj 2011 rok  otwarto restaurację Afrodyta z salą bankietową na 150 osób i salą barowo-kawiarnianą na 90 osób (strona int.)Obiekt położony jest tuż przy drodze krajowej nr 28 Medyka-Jasło-Gorlice-Zator.

* 18 czerwiec 2011 rok rozpoczęto budowę winiarni, we wrześniu 2013 otwarto sklep winnicy Dwie Granice.

* grudzień  2011 rok powstało Stowarzyszenie Przysieki Nasz Dom z liczbą członków 28. Za podstawowy cel stowarzyszenie przyjęło wszechstronną działalność społeczno-gospodarczą na rzecz mieszkańców. W 2015 roku organizacja przejmuje do swojej działalności dom ludowy.

* 2012 rok na ogólną liczbę 1561 mieszkańców było 801 kobiet i 760 mężczyzn; 1299 osób dorosłych i 262 osoby poniżej 18 roku życia oraz 277 mieszkańców w wieku emerytalnym.

* 24 lutego 2013 roku biskup rzeszowski Kazimierz Górny konsekrował nową świątynię pw św. Jana Pawła II. Trwają prace przy zagospodarowaniu przestrzeni na zewnątrz kościoła oraz wyposażaniu wnętrza. Istniejąca kaplica została rozebrana. Większość mieszkańców wsi należy do parafii w Sławęcinie a niewielka liczba do parafii w Trzcinicy. Obie parafie znajdują się w dekanacie Jasło-Zachód w diecezji rzeszowskiej.

* 31 grudzień 2013 rok wieś liczyła 1569 mieszkańców i jest to najwyższa liczebność w historii. Gęstość zaludnienia przekroczyła 252 osoby/km². Powierzchnia wsi wynosiła 620,3 ha.

* 16 listopad 2014 w wyborach samorządowych do Rady Gminy  Przysieki wraz z Pustą Wolą tworzyły dwa jednomandatowe okręgi wyborcze. W wyniku wyborów wieś jest reprezentowana przez dwóch radnych (z PiS-u) w 15 osobowej Radzie Gminy.

* 01 grudnia 2014 roku minęło 650 lat od założenia wsi.

 

„Każda wieś ma swoją historię niezależnie od czasu jej powstania i wielkości. Każda miejscowość stanowi cząstkę naszej wielkiej historii narodu…” -Tadeusz Ślawski

 

Opracował w 2015 roku Henryk Bielamowicz

 

Galeria- opis

wszystkie zdjęcia wykonane w Przysiekach; autor: Henryk Bielamowicz

 

Dziękujemy Panu Henrykowi Bielmowiczowi za udstępnienie opracowania oraz fotografii


Przywilej lokacyjny wsi (fot. ze Zbioru Dokumentów Małopolskich)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa topograficzna wsi z 1938 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Widok ogólny wsi (fot.2015r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Widok ogólny wsi (fot.2012r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Szkoła Podstawowa (fot.2015r.)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabytkowy dwór (fot.2015r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabytkowy dworzec PKP (fot.2011r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabytkowy młyn drewniany (fot. 2011 r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowy kościół filialny  fot. 2015 r.)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabryka JAFAR (fot 2015 r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dwie Granice: winiarnia (fot. 2015 r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dwie Granice: winnica (fot.2012 r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restauracja Afrodyta (fot. 2015 r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restauracja Dworek (fot. 2015 r.)

 

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet portal solecki Baczal


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi