Przyznane dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Gminie Skołyszyn w roku 2018

ZARZĄDZENIE Nr  50 / 2018
WÓJTA GMINY SKOŁYSZYN 

z  dnia 21 lutego 2018 roku  

 

w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U z 2017 r., poz. 1463) oraz uchwały Nr XXVI/167/2013 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Skołyszyn

 

zarządzam, co następuje:

§ 1 

Przyznać dotację:

1) Ludowemu Klubowi Sportowemu w Skołyszynie, 38-242 Skołyszyn - na realizację zadania publicznego pn. „Tworzenie warunków do uprawiania sportu przez członków, uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na terenie gminy, stałe podnoszenie poziomu sportowego, zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi w 2018 r.” - w wysokości: 73 500,00 zł.

2) Ludowemu Klubowi Sportowemu „Standart” w Święcanach, Święcany 38-242 Skołyszyn - na realizację zadania publicznego pn. „Tworzenie warunków do uprawiania sportu przez członków, uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na terenie działania samorządu i poza nim, rozwój dyscyplin sportowych oraz stałe podnoszenie poziomu sportowego, współpraca z władzami oświatowymi i szkołami działającymi na terenie gminy i poza nią, zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi w 2018 r.”  - w wysokości: 43 500,00 zł.

3) Ludowemu Klubowi Sportowemu „Siepietniczanka” w Siepietnicy, Siepietnica 34 38-340 Biecz - na realizację zadania publicznego pn. „Rozwój kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki na terenie wsi Siepietnica i Gminy Skołyszyn z uwzględnieniem problematyki środowiska wiejskiego, w szczególności dzieci i młodzieży, zarządzanie posiadanymi obiektami sportowymi w ramach działalności klubu sportowego w 2018 r.” - w wysokości: 3 000,00 zł.

§ 2 

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji opublikować:

1) w BIP-ie – www.bip.skolyszyn.pl,

2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Skołyszynie,

3) na stronie internetowej Gminy Skołyszyn – www.skolyszyn.pl.

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

 

Zenon Szura

          Wójt Gminy Skołyszyn

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ZGDW ARKA-vet


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi