Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 226 o pow. 0.0059 ha, położonej na terenie wsi Siedliska Sławęcińskie-IV przetarg

Skołyszyn, dnia 10 lipca 2018 r.

GPIR.g.6840.9.2016

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4, art. 39 ust. 2, art. 40 ust. 1, pkt 1, art. 40, ust. 3, art. 41 ust. 1 i 2, art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm./, § 3 ust. 1, § 4 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, § 6 ust. 1, 4, 7, § 9, § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomościami /Dz. U. z 2014 r., poz. 1490/ - Wójt Gminy Skołyszyn o g ł a s z a:

 

IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 226 o pow. 0.0059 ha, położonej na terenie wsi Siedliska Sławęcińskie /Województwo: Podkarpackie, Powiat: Jasło, Gmina: Skołyszyn, Jednostka ewidencyjna: Skołyszyn, Obręb: Siedliska Sławęcińskie, Identyfikator: 180509_2.0010.226/ stanowiącej własność Gminy Skołyszyn, ujawnionej w księdze wieczystej KS1J /00017245/3 Sądu Rejonowego w Jaśle.

Pierwszy i drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 226 o pow. 0.0.0059 ha, położonej na terenie wsi Siedliska Sławęcińskie przeprowadzony w dniach: 30 marca 2017 r. /I przetarg/, 15 września 2017 r. /II przetarg/ i 6 marca 2018 r. /III przetarg/ został zakończony wynikiem negatywnym.

Działka numer: 226 o pow. 0.0059 ha, zlokalizowana jest na północ od drogi krajowej DK28 przy drodze lokalnej o nawierzchni żwirowej. Stanowi teren o kształcie klina i leży w terenie częściowo zakrzaczonym. Teren działki z uwagi na wielkość oraz konfigurację terenu nie nadaje się do zabudowy obiektami kubaturowymi, może ewentualnie być zabudowany budowlami, np. ogrodzenie, utwardzenie itp. po wykonaniu robót niwelacyjnych.

Nieruchomość znajduje się w strefie osadnictwa w terenie opisanym w tekście ?STUDIUM? jako ?BUDOWNICTWO WIELOFUNKCYJNE, MIESZKALNO-USŁUGOWE ISTN/POTEN? wg. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skołyszyn zatwierdzonego Uchwałą Nr IV/31/01 Rady Gminy w Skołyszynie z dnia 30 sierpnia 2001 r.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego stracił ważność z dniem 31 grudnia 2003 r.

Zagospodarowanie wg. studium oraz decyzji administracyjnych określonych w przepisach odrębnych uzyskanych we własnym zakresie.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ujawnionymi w księdze wieczystej jak również nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 1.100,00 zł /słownie: jeden tysiąc sto złotych 00/00 groszy/, brutto.

Wadium /w pieniądzu/ w kwocie: 220,00 zł /słownie: dwieście dwadzieścia złotych 00/100 groszy/, brutto.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 226 o pow. 0.0059 ha, położonej na terenie wsi Siedliska Sławęcińskie, odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2018 r. /tj. czwartek/ o godz. 14oo, w Urzędzie Gminy Skołyszyn, sala Nr 7.

 

W przetargu mogą brać udział osoby: które wpłacą wadium /w pieniądzu/ w wysokości 20 % ceny wywoławczej nieruchomości, w kwocie: 220,00 zł /słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych 80/100 groszy/ brutto, w kasie Urzędu Gminy Skołyszyn lub na konto Gminy Skołyszyn: Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Skołyszynie 76 8627 1037 2003 5000 0459 0001 w takim terminie by pieniądze wpłynęły na konto lub zostały wpłacone w najpóźniej w dniu 16 sierpnia 2018 r.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.

 

 

 

Wpłacone wadium zostanie:

 

-         zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

-         zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

Wszelkie opłaty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

 

Uczestnicy przetargu przed rozpoczęciem przetargu okazują: dowód tożsamości, pełnomocnictwo notarialne /w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej lub osoby prawnej/, aktualny odpis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem przetargu /wypis lub informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z odpowiedniego rejestru/, w przypadku nabywania nieruchomości przez osobę fizyczną pozostającą w związku małżeńskim, do dokonywania czynności związanych z przetargiem wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu lub pełnomocnictwo notarialne obojga małżonków /w przypadku pełnomocnika/, zgodę właściwych organów statutowych lub zezwolenie właściwego Ministra /cudzoziemcy/ na nabycie nieruchomości, oryginalny dowód wpłaty wadium.

Cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo, nie później jednak niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy przenoszącej własność. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Gminy Skołyszyn.

Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty przeprowadzenia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Właściwy organ może odwołać przetarg z ważnych powodów, poprzez podanie informacji o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie o przetargu podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Skołyszyn, publikację na stronach internetowych i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skołyszyn www.bip.skolyszyn.pl oraz sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Szczegółowe informacje dot. nieruchomości oraz warunków uczestnictwa w przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Skołyszyn, pok. Nr 22 lub telefonicznie pod numerem telefonu /13 / 449 - 17 - 31/.

 

mgr Zenon Szura
Wójt Gminy Skołyszyn

Zarządzenie Nr 108/2018
Zarządzenie Nr 109/2018

 

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet portal solecki Baczal


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi