Stypendium szkolne na rok szkolny 2014/2015

Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Skołyszynie informuje, że wnioski stypendium szkolne  na rok szkolny 2014/2015 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skołyszyn należy składać od 1 do 15 września,  a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października 2014 r. w siedzibie GZOEAS w Skołyszynie.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w  szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekraczać 456 netto na osobę w rodzinie (art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2013 poz. 182 z późn. zm.). W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego miesięczny dochód z 1 hektara przeliczeniowego  wynosi 250 zł. 

Druki wniosków można uzyskać w Sekretariatach szkół, siedzibie GZOEAS w Skołyszynie lub na stronie internetowej www.skolyszyn.pl od dnia 25 sierpnia 2014 r.

Do wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym należy dołączyć odpowiednie dokumenty (zaświadczenia lub oświadczenia) o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku , a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym WNIOSEK został złożony.

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania faktur i rachunków (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione wydatki na cele edukacyjne.

 Szczegółowych informacji udziela się pod nr tel.(13) 4491504.

 

Do pobrania wniosek 

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet portal solecki Baczal Jakość powietrza


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi