Waloryzacja rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych - marzec 2017

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2017 r. emerytury i renty przysługujące do dnia 28 lutego 2017 r. podlegają podwyższeniu - zgodnie z art. 5, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentachz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2)
- wskaźnikiem waloryzacyjnym wynoszącym 100, 44%, nie mniej niż o kwotę 10 zł.
Oznacza to, że jeżeli kwota waloryzacji wyniesie mniej niż 10 zł, świadczenia podwyższa się poprzez dodanie kwoty 10 zł do kwoty świadczenia przysługującej w dniu 28 lutego 2017 r.


W taki sposób od dnia 1 marca 2017 r. zostaną podwyższone wszystkie emerytury i renty rolnicze wypłacane na dzień 28 lutego 2017r.


Jeżeli w wyniku podwyżki świadczenie jest niższe od kwoty najniższej emerytury pracowniczej ( od 1 marca 2017 r. 1.000 zł) - podwyższa się je z urzędu do kwoty 1.000 zł.


Nie zostaną podwyższone do kwoty 1.000 zł :
 emerytury przyznane na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników czyli tzw. wcześniejsze emerytury rolnicze,
 emerytury częściowe,
 świadczenia, których wypłata została zawieszona stosownie do art. 28 lub 34 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, tj. w związku z prowadzeniem działalności rolniczej lub osiąganiem przychodów z tytułu zatrudnienia,
 emerytury i renty z ubezpieczenia pobierane w zbiegu z emeryturą lub rentą z innego ubezpieczenia społecznego, jeżeli suma tych świadczeń przekracza kwotę najniższej emerytury pracowniczej tj. 1.000 zł ( dotyczy również pobierania jednocześnie dwóch emerytur z ZUS i KRUS), z wyjątkiem renty rodzinnej wypłacanej w zbiegu z rentą
socjalną,
 emerytury i renty wypłacane w wysokości pro-rata

Od zwaloryzowanej kwoty świadczenia emerytalno-rentowego zostanie potrącona zaliczka na podatek dochodowy i składka na ubezpieczenie zdrowotne.


Od 1 marca 2017r. wzrastają również kwoty dodatków przysługujących do emerytur i rent i wyniosą:
 dodatek pielęgnacyjny i za tajne nauczanie - 209,59 zł,
 dodatek dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji - 314,39 zł,
 dodatek kombatancki - 209,59 zł
 dodatek kompensacyjny - 31,44 zł,
 dodatek dla sieroty zupełnej - 393,93 zł.

Do kwoty 209,59 zł wzrasta również maksymalna wysokość świadczeń pieniężnych przysługujących byłym żołnierzom górnikom i osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR.


Natomiast nie zmienia się wysokość:
 ryczałtu energetycznego (166,05 zł miesięcznie),
 zasiłku pogrzebowego (4.000 zł)
 zasiłku chorobowego (10 zł za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy trwającej nieprzerwanie co najmniej przez 30 dni),
 zasiłku macierzyńskiego (1.000 zł miesięcznie).


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeprowadzi waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych w marcu 2017 roku, a w przypadku emerytur i rent wypłacanych kwartalnie - w kwietniu 2017 r. w ustalonym dla każdego świadczeniobiorcy terminie płatności.

 
Prezes GUS ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie miesięczne w IV kwartale 2016 r. wyniosło 4.218, 92 zł. W związku z podaną przez Prezesa GUS kwotą zmienią się również dopuszczalne kwoty dodatkowych przychodów osiąganych przez emerytów i rencistów. Od dnia 1 marca 2017 r. kwoty te wynoszą:


 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego - 2.953,30 zł ( przychody do tej kwoty nie powodują żadnych zmniejszeń emerytury/renty),
 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego - 5.484,60 zł ( przychody przekraczające tę kwotę powodują zawieszenie emerytury/renty),
 przychody między kwotą 2.953,30 zł a 5.484,60 zł powodują zmniejszenie emerytury lub renty maksymalnie o kwotę 565,53 zł, a w przypadku renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi 480,73 zł.

Powyższe zasady zawieszenia lub zmniejszenia emerytur i rent dotyczą części uzupełniającej rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy, rent rodzinnych oraz emerytur rolniczych tzw. wcześniejszych i okresowych emerytur rolniczych.


Nie podlegają zawieszeniu ani zmniejszeniu świadczenia osób , które mają ustalone prawo do emerytury rolniczej i osiągnęły powszechny wiek emerytalny bez względu na wysokość osiąganego przychodu. Emeryci ci mogą zarobkować bez ograniczeń.

 

Krzysztof Pec

Kierownik PT

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

OR Rzeszów Placówka Terenowa w Jaśle
tel. 134435411, tel. IP 6110011

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ZGDW ARKA-vet


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi