ZAKAZ WYPALANIA TRAW

Wójt Gminy Skołyszyn przypomina,  że zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) ZABRANIA SIĘ WYPALANIA ŁĄK, PASTWISK, NIEUŻYTKÓW, ROWÓW, PASÓW PRZYDROŻNYCH, SZLAKÓW KOLEJOWYCH ORAZ TRZCINOWISK
I SZUWARÓW
 

  1. Za nieprzestrzeganie wyżej wymienionego zakazu grozi zgodnie z art. 131 pkt 12 ) w/w ustawy o ochronie przyrody kara aresztu albo grzywny (grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5.000 złotych – art. 24 § 1 K.w.
  2. Stosownie do treści art. 30 ust. 3 pkt 3 ) ustawy z dnia 28 września 1991 r. o Lasach (jednolity tekst: Dz. U. z 2015r., poz. 2100 z późn. zm) w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych. 
  3. Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione, zakaz ten wynika z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej, budynków innych obiektów budowlanych i terenów   (Dz. U. Nr 109, poz. 719)
  4. Kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach w odległości mniejszej niż 100m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania – podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany (podstawa prawna: art. 82 § 4 Kodeksu wykroczeń)
  5. Kto na nie należącym do niego gruncie leśnym lub rolnym niszczy zasiewy, sadzonki lub trawę podlega karze do 500 złotych albo karze nagany (podstawa prawna: art. 156 § 1 Kodeksu wykroczeń).
  6. Wypalanie traw grozi również utratą unijnych dopłat dla rolników , gdyż działalność rolnicza winna być prowadzona zgodnie z zasadami zwykłej dobrej praktyki rolniczej o której mowa w art. 14 ust.2 rozporządzenia 1257/1999 WE. Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 73, poz.657 ze zmian.), Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 39, poz.210).     

Wypalanie traw jest złą tradycją, z którą od lat zmagają się strażacy, policjanci, służby ochrony środowiska. Ziemia się wyjaławia, a nie użyźnia. Giną ptaki i drobne zwierzęta, a w powietrzu unoszą się szkodliwe toksyny. Wypalanie traw często utrudnia również poruszanie się po drogach kierowcom i może być przyczyną groźnych wypadków.

 

                                                                                                                             Wójt Gminy Skołyszyn

                                                                                                                                   (-) Zenon Szura

wiadomość dodana przez: Stanisław Święch

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ZGDW ARKA-vet


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi