Zalecenie GIS odnośnie targowisk, bazarów na których sprzedawana jest żywność

Targowiska, bazary, na których sprzedawana jest żywność
– zalecane działania zapobiegające zagrożeniu epidemiologicznemu COVID-19 (koronawirus)
 
 

ZALECENIA DLA PACJENTÓW Z DODATNIM WYNIKIEM BADANIA W KIERUNKU KORONAWIRUSA ZE WSKAZANIEM DO IZOLACJI W WARUNKACH DOMOWYCH

03 Zalecenia PTEiLChZ izolowani poza szpitalem 22.03.2020o
03 zalecenia dla pacjenta z dodatnim wynikiem1
03 zalecenia dla pacjenta z dodatnim wynikiem13

Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie?

plakat kwarantanna druk

Komunikat Wójta Gminy Skołyszyn - kwarantanna

KOMUNIKAT
Wójta Gminy Skołyszyn


Zgodnie z § 2. Ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej stanu zagrożenia epidemicznego od 14 marca 2020 do odwołania osoba przekraczająca granicę państwową w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium RP jest obowiązana do odbycia obowiązkowej kwarantanny o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, trwają 14 dni licząc od dnia następnego od dnia przekroczenia granicy.

Osoby powracające na granicach RP przekazują Straży Granicznej informację o adresie miejsca zamieszkania lub pobytu w którym będą odbywać obowiązkową kwarantannę oraz numerze telefonu do kontaktu z ta osobą. Dane te przekazywane są do organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Każdy z podróżnych na granicy otrzymuje również informację w zakresie zaleceń do odbywania kwarantanny domowej.

Osoby, które wracają powinny skontaktować się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skołyszynie. Tam nastąpi wywiad w zakresie możliwości odbywania kwarantanny domowej oraz wskazanie konieczności podjęcia działań związanych z umożliwieniem przyjęcia osoby powracającej np. poprzez czasowa zmianę miejsca zamieszkania w rodzinie, tak aby umożliwić odbywanie kwarantanny domowej zgodnie z zaleceniami inspekcji sanitarnej.

Należy zwrócić uwagę, że osoby powracające z różnych krajów, na terenie których również występuje COVID-19, nie powinny odbywać kwarantanny w warunkach zbiorowych w wytypowanych obiektach przeznaczonych do tego celu. Wynika to z konieczności zapewnienia tym osobom zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych oraz niedopuszczenie do pojawienia się wielu przypadków w jednym miejscu.

Zabezpieczeniem miejsc do kwarantanny dla osób indywidualnych, które nie mogą spełnić ww. wymogów oraz z uwagi na ważne i uzasadnione przyczyny dopuszcza się odbywanie kwarantanny tych osób w miejscach wyznaczonych przez organy samorządu terytorialnego z zachowaniem zaleceń inspekcji sanitarnej.

 

Wójt Gminy Skołyszyn
Bogusław Kręcisz

Kwarantanna 15 03 druk cba

Na co moga liczyć osoby objete kwarantanną 297x420mm21

Zarządzenie Wójta Gminy Skołyszyn w sprawie zasad organizacji i załatwiania spraw przez Urząd Gminy Skołyszyn

z2020 34

informacja

Zarządzenie Wójta Gminy Skołyszyn w sprawie odwołania imprez i zajęć

z2020 32
 

Komunikat dla rolników dotyczący działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Na podstawie § 8 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zagrożenia epidemicznego oraz decyzją Prezesa Kasy od dnia 16 marca 2020 r. ogranicza się działalność jednostek organizacyjnych KRUS (Oddziały Regionalne i Placówki Terenowe) w zakresie bezpośredniej obsługi interesantów.

Prosimy o kontakt za pomocą:

• systemu informatycznego e-KRUS, który obsługuje płatności on-line, zgłoszenia pomocników rolnika oraz daje możliwość wygenerowania zaświadczenia o okresach podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników,

• kontaktu z jednostkami organizacyjnymi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poprzez profil zaufany e-PUAP 
instrukcja przekazywania do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego korespondencji za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP

• kontaktu telefonicznego,

• poczty elektronicznej,

• udostępnionych w jednostkach organizacyjnych "wrzutni" na dokumenty.

Z poważaniem

Krzysztof Pec

Kierownik PT

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
OR Rzeszów Placówka Terenowa w Jaśle

tel. 134435411, tel. IP 6110011

Komunikat dla osób powracających z zagranicy

Podstawowe informacje dla osób, które wracają z zagranicy i bezwzględnie są obowiązane do kwarantanny domowej:

 • Każda osoba chcąca przekroczyć granicę musi w karcie lokalizacyjnej podać dokładny adres, gdzie będzie odbywać kwarantannę domową.
 • Policja będzie sprawdzać przestrzeganie kwarantanny pod wskazanym adresem w karcie lokalizacyjnej. Kara za nieprzestrzeganie kwarantanny domowej wynosi: 5 000 zł
W przypadku, gdy osoba nie może z ważnych i uzasadnionych przyczyn odbywać kwarantanny domowej w swoim miejscu zamieszkania:
 • Ww. osoba pokrywa koszty kwarantanny we wskazanych przez właściwe Gminy (miejsca zameldowania w Polsce), w tym celu należy indywidualnie kontaktować się z własnym samorządem i ustalić kwestie odpłatności we wskazanych przez gminę miejscach.
W przypadku, gdy Państwo mają trudną sytuację materialną i kwalifikują się do pomocy należy kontaktować się z właściwym ze względu na miejsce zameldowania Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który udziela pomocy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej wówczas badany jest dochód rodziny zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 
Pod nr telefonu 17 867-13-19 można uzyskać podstawowe informacje dla osób, które powracają z zagranicy i są bezwzględnie zobowiązane do kwarantanny domowej. Informacja ta dotyczy jedynie miejsca odbywania kwarantanny.
 

Wytyczne dla jednostek OSP

1 na 2

2 na 2

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jaśle

powiatowy weterynarz 

Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle

ogloszenie GOPS

Informacja dla osób starszych i w kwarantannie

 

INFO WOJT2020

Informacja Dyrektora PODR w Boguchwale

 
KOMUNIKAT Dyrektora PODR w Boguchwale
 

Komunikat Wójta Gminy Skołyszyn z dn. 14.03.2020 r.

KOMUNIKAT
Wójta Gminy Skołyszyn


Na podstawie § 8.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U.2020.poz.433), mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne klientów Urzędu Gminy Skołyszyn oraz pracowników ich obsługujących, w okresie od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania, wykonywanie zadań przez Urząd i jednostki organizacyjne wykonujące zadania o charakterze publicznym, podlegają ograniczeniu. W związku z ryzykiem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, Wójt Gminy Skołyszyn zwraca się do Państwa z prośbą o ograniczenie wizyt w tut. Urzędzie oraz odroczenie, w miarę możliwości, załatwiania wszelkich spraw urzędowych. W sytuacjach niewymagających osobistego stawiennictwa zachęcamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Informuję, że  od dnia 16 marca 2020r. do odwołania, w celu zminimalizowania potencjalnych źródeł zakażenia koronawirusem, wprowadza się następujące zmiany:

1.Działalność Urzędu Gminy Skołyszyn będzie zredukowana do biura podawczego zorganizowanego do odbioru poczty i wniosków pisemnych na parterze budynku.

2.Kasa Urzędu będzie nieczynna, a wszelkie płatności, w miarę możliwości, prosimy dokonywać przelewami poprzez systemy bankowości elektronicznej lub w Banku Spółdzielczym w Skołyszynie.

3. Odwołane zostają wszystkie wydarzenia i zajęcia w Gminnym Centrum Kultury  i Czytelnictwa, w tym w Klubie Senior+. Nie będzie możliwości wypożyczania i zwrotów książek do bibliotek.

4. Szkoły Podstawowe i Przedszkole, zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów, od 16 do 25 marca 2020 są całkowicie zamknięte dla uczniów.

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie działał w postaci specjalnie wyznaczonej strefy obsługi klientów. Wypłata świadczeń i zasiłków będzie realizowana bez zakłóceń w sposób dotychczasowy.

6. Apeluję o ograniczenie wizyt w Ośrodkach Zdrowia do wyłącznie niezbędnych i uzasadnionych medycznie. W pozostałych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny:
- Gminny Ośrodek Zdrowia w Skołyszynie - tel. 13 449 10 24
- Wiejski Ośrodek Zdrowia w Harklowej  - tel. 13 449 40 06
- Wiejski Ośrodek Zdrowia w Święcanach - tel. 13 449 50 03
- TELEPORADY pod nr. tel. 503 536 114.

7. Wszystkie osoby powracające z zagranicy są zobowiązane odbyć dwutygodniową kwarantannę domową. W przypadku braku możliwości odizolowania osoby odbywającej kwarantannę od domowników (odrębny węzeł sanitarny, pomieszczenie, itp.) kwarantanną objęta jest cała rodzina!!! Bardzo proszę osoby powracające z zagranicy o dyscyplinę oraz odpowiedzialne zachowanie, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo własnej rodziny i mieszkańców.

W przypadku wystąpienia objawów mogących świadczyć o zarażeniu się koronawirusem SARS-CoV-2 należy niezwłocznie skontaktować się ze Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Jaśle - tel. 13 446-30-08, 500 544 035 lub udać się do Szpitala Powiatowego - Oddział Zakaźny w Jaśle - tel. 13 443-75-30.

Informuję, że podejmujemy szereg działań mających na celu ograniczenie ryzyka zarażenia się na terenie naszej gminy.

Skołyszyn, 2020-03-14    

Wójt Gminy Skołyszyn
Bogusław Kręcisz


Wykaz telefonów do Urzędu Gminy:
- Centrala Urzędu
- tel. 13 449 10 62, 13 449 10 63;  e-mail:
- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej  
- tel.  13 449 17 32 lub 13 449 17 33;  e-mail:
- Urząd Stanu Cywilnego
- 13 449 17 40; e-mail:
- Stanowisko pracy ds. obywatelskich
- 13 449 17 38; e-mail:
- Stanowisko ds. gospodarki odpadami
- 13 449 17 36; e-mail:
- Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
- 13 449 17 48 lub 665 677 112; e-mail:

Informacja SP ZOZ w Skołyszynie

89162870 3005089586216656 3131066197127200768 o

89837912 3005087716216843 4675915222819536896 o

Ogłoszenie GOKiCz w Skołyszynie

Szanowni Państwo!

Na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o czasowym zamknięciu instytucji kultury informujemy, że w trosce o Państwa bezpieczeństwo biblioteki Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie (Biblioteka w Skołyszynie oraz filie w Harklowej i Święcanach) będą nieczynne dla czytelników w dniach 12 – 25 marca.

Okres zamknięcia bibliotek może ulec zmianie na podstawie stosownych wytycznych dotyczących rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2. Prosimy o sprawdzanie aktualności na naszej stronie.

Na czas zamknięcia naszych bibliotek polecamy Państwa uwadze Bibliotekę Cyfrową oferującą lektury szkolne i inne książki. Lektury są uzupełnione o komentarze i udostępniane w kilku formatach (w tym niektóre w mp3 - do odsłuchania).

https://wolnelektury.pl/?fbclid=IwAR0M517_7gvoPm_d6Eew5EbPBNLRrz2kAU2_rSjZYTo9i5AMPW6d7zZgCa8

W związku z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa informujemy również, że  zostają zawieszone do odwołania zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wszystkie wydarzenia (spotkania, konkursy, wystawy, lekcje, eventy, etc.) organizowane przez GOKiCz (Dom Kultury i Bibliotekę w Skołyszynie oraz filie w Święcanach i Harklowej) i na jego terenie.

 

Marta Gąsiorowska
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie

Informacja Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA

Prezentacja multimedialna Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA
na obszarze woj. podkarpackiego

https://skolyszyn.pl/images/prawo/KORONAWIRUS.pdf

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach,
szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepbliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Dyrektorze,

 • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;  
 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
 • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
 • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
 • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
 • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
 • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
 • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Obwieszczenie Wójta Gminy Skołyszyn

89855282 2987303421314566 1125298031600599040 no

Ważne informacje - Sanepid

ulotki koronawirus Sanepid1

ulotki koronawirus Sanepid2

ulotki koronawirus Sanepid3

ulotki koronawirus Sanepid4