Najważniejsze informacje oraz dokumenty do złożenia wniosku o dofinansowanie:

 • dane Wnioskodawcy (oraz małżonka jeśli dotyczy): imię, nazwisko, adres, PESEL,
 • nr księgi wieczystej,
 • nr działki,
 • powierzchnia całkowita budynku w m2,
 • rok wnioskowania o zgodę na budowę,
 • powierzchnia całkowita budynku,
 • w przypadku termomodernizacji – powierzchnia planowanego ocieplenia w m2,
 • w przypadku stolarki okiennej/drzwiowej – powierzchnia stolarki w m2,
 • dokument poświadczający uzyskane dochody (najczęściej zeznanie roczne PIT z Urzędu Skarbowego) – poziom podstawowy dofinansowania,
 • zaświadczenie o dochodach z GOPS – poziom podwyższony,
 • zaświadczenie z GOPS o dochodach lub o pobieraniu zasiłku - najwyższy dofinansowania,
 • dokument poświadczający uzyskane przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej (zeznanie roczne PIT lub zaświadczenie z US),
 • liczba ha przeliczeniowych użytków rolnych (w przypadku posiadania na własność przez Beneficjenta lub dzierżawy).

Terminy kwalifikowalności kosztów:

Koszty będą kwalifikowane jeżeli:

 • faktury są wystawione nie wcześniej niż dzień złożenia wniosku  o dofinasowanie

lub

 • faktury są wystawione maksymalnie do 6 miesięcy wstecz przed wnioskiem  o dofinansowanie (nie dotyczy wniosku o dofinansowanie w ramach kredytu Czyste Powietrze”).

Koszty poniesione wcześniej, a także przed datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie, jak i przed oddaniem budynku do użytkowania uznawane są za niekwalifikowane.

Okres realizacji przedsięwzięcia:

 • 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinasowanie (poziom podstawowy oraz podwyższony)
 • 36 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinasowanie (poziom najwyższy)

Składanie wniosków o dofinansowanie na Portalu Beneficjenta WFOŚiGW w Rzeszowie: www.beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl

czyste