Tytuł projektu: Nowa jakość kształcenia w Gminie Skołyszyn

Wnioskodawca: Gmina Skołyszyn

Okres realizacji: 01.05.2018-30.06.2020

Cel główny:

Wzrost kompetencji kluczowych min. 750 uczniów i 130 nauczycieli z wszystkich szkół prowadzonych w Gminie Skołyszyn w obszarach TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej w okresie 05.2018-06.2020.

Grupa docelowa:

1) Uczniowie  z 8 szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/19 i 2019/20: minimum 800 uczniów, w tym 376 uczennic/424 uczniów.

2) Nauczyciele: minimum 130 osób (107 nauczycielek /23 nauczycieli), co stanowi 81% ogółu zatrudnionych nauczycieli, w tym 80% nauczycieli przyrody zatrudnionych w każdej szkole objętej projektem.

3) Szkoła Podstawowa w: Bączal Dolny, Harklowa, Jabłonica, Lisów, Kunowa, Święcany, Skołyszyn i Przysieki.

 

Zadania:

1. Program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów i uczennic.

2. Program wspierania szkół w zakresie zwiększenia udziału zajęć realizowanych metodą eksperymentu w procesie kształcenia.

3. Program wspierania szkół w zakresie rozwoju kompetencji uczniów i uczennic w zakresie programowania.

4. Program wspierania szkół w zakresie podnoszenia kompetencji informatycznych nauczycieli i uczniów oraz zwiększania udziału TIK w procesie kształcenia.

5. Program wspierania szkół w zakresie podnoszenia kompetencji społeczno – emocjonalnych uczniów.

 

Główne wskaźniki rezultatu i produktu:

1. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 130 osób (107 nauczycielek/23 nauczycieli)

2. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 750 osób (350 uczennic/400 uczniów)

3.  Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 8 szt.

4. Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 8 szt.

5. Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK dzięki EFS – 120 osób (98 nauczycielek/22 nauczycieli)

6. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie – 800 osób (376 uczennic/424 uczniów)  

Finansowanie przedsięwzięcia:

Wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej: 1 699 320,00 zł

Wsparcie finansowe ze strony budżetu państwa (dotacja celowa): 199 920,00 zł

Wkład własny: 99 960,00 zł 

 

Szczegółowy harmonogram wsparcia:

Rodzaj wsparcia

Data udzielania wsparcia

Godziny udzielania wsparcia

Adres realizacji wsparcia

Szkolenie nauczycieli

09.2018-04.2019

-

Szkoły objęte wsparciem

Zajęcia dodatkowe dla uczniów

10.2018-06.2020

-

Szkoły objęte wsparciem

Zakup wyposażenie
i pomocy dydaktycznych

05.2018-11.2018

-

Szkoły objęte wsparciem

 

 

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków związanych z ochroną zdrowia w miejscowosciach Skołyszyn i Harklowa

 

Wnioskodawca: Gmina Skołyszyn

Okres realizacji: 28.12.2017 - 29.01.2021

Cel główny:

Wzrost efektywnośći energetycznej budynków ochrony zdrowia w Harklowej i Skołyszynie poprzez m.in:

- docieplenie ścian zewnętrznych i stropów

- wymiana stolarki drzwiowej i okiennej

- modernizacja systemów c.o.

- wymiana instalacji grzewczej

- inne roboty towarzyszące

 

Finansowanie przedsięwzięcia:

Całkowita wartość Projektu: 1 107 497,01 zł

Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu: 568 450,10 zł

Dofinansowanie ze środków Funduszu: 483 182,58 zł (85% kosztów kwalifikowanych)