logotyp

Tytuł projektu:
Nowa jakość kształcenia w Gminie Skołyszyn. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego

Wnioskodawca:
Gmina Skołyszyn

Okres realizacji projektu:
01.05.2018 r. - 30.06.2020 r.

Cel główny:
Wzrost kompetencji kluczowych min. 750 uczniów i 130 nauczycieli z wszystkich szkół prowadzonych w Gminie Skołyszyn w obszarach TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej
w okresie 05.2018-06.2020.

Grupa docelowa:

  • Uczniowie  z 8 szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/19 i 2019/20: minimum 800 uczniów, w tym 376 uczennic/424 uczniów.
  • Nauczyciele: minimum 130 osób (107 nauczycielek /23 nauczycieli), co stanowi 81% ogółu zatrudnionych nauczycieli, w tym 80% nauczycieli przyrody zatrudnionych w każdej szkole objętej projektem.
  • Szkoła Podstawowa w: Bączal Dolny, Harklowa, Jabłonica, Lisów, Kunowa, Święcany, Skołyszyn i Przysieki.

Zadania:

  • Program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów i uczennic,
  • Program wspierania szkół w zakresie zwiększenia udziału zajęć realizowanych metodą eksperymentu w procesie kształcenia,
  • Program wspierania szkół w zakresie rozwoju kompetencji uczniów i uczennic w zakresie programowania,
  • Program wspierania szkół w zakresie podnoszenia kompetencji informatycznych nauczycieli i uczniów oraz zwiększania udziału TIK w procesie kształcenia,
  • Program wspierania szkół w zakresie podnoszenia kompetencji społeczno – emocjonalnych uczniów.

Finansowanie przedsięwzięcia:
Wydatki ogółem: 1 999 200,00 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 1 899 240, 00 zł, w tym  wkład UE: 1 699 320,00  zł
Wkład własny: 99 960,00  zł