logotyp

Tytuł projektu: 
Termomodernizacja budynków związanych z ochroną zdrowia w miejscowościach Skołyszyn i Harklowa. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś III Czysta Energia, Działanie 3.2 Modernizacja Energetyczna Budynków

Wnioskodawca:
Gmina Skołyszyn

Okres realizacji:
28.12.2017 r. - 29.01.2021 r.

Cel główny:
Wzrost efektywności energetycznej budynków ochrony zdrowia w Harklowej i Skołyszynie poprzez m.in:
- docieplenie ścian zewnętrznych i stropów,
- wymiana stolarki drzwiowej i okiennej,
- modernizacja systemów c.o.,
- wymiana instalacji grzewczej,
- inne roboty towarzyszące.

Zadania:

  • Opracowanie dokumentacji technicznej dla projektu i audytów energetycznych,
  • Opracowanie Studium Wykonalności,
  • Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Skołyszynie,
  • Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Harklowej,
  • Badania realizowane po termomodernizacji.

Finansowanie przedsięwzięcia:
Całkowita wartość Projektu: 1 107 497,01 zł,
Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu: 568 450,10 zł,
Dofinansowanie ze środków Funduszu: 483 182,58 zł (85% kosztów kwalifikowanych),