WAŻNE INFORMACJE DOTYCZACE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI  W GMINIE SKOŁYSZYN

Wójt Gminy Skołyszyn informuje, iż 6 września 2019 roku weszły w życie przepisy związane ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019, poz. 2010) na podstawie których Rada Gminy Skołyszyn dokonała zmian w aktach prawa miejscowego. Nowelizacja ustawy wprowadziła prawny obowiązek segregacji odpadów komunalnych.

Na podstawie Uchwały Nr XXII/133/20 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności, od 1 marca 2020 r. obowiązywać będą nowe stawki opłat.  

 

INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW

Nieruchomości zamieszkałe:

- 20 zł miesięcznie od jednej osoby  zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Dla osób kompostujących bioodpady w przydomowym kompostowniku przewidziano zniżki w wysokości 1 zł od obowiązującej stawki (należy ten fakt zgłosić składając deklarację). Nowe wzory deklaracji dostępne będą w Urzędzie Gminy Skołyszyn, na stronie internetowej Gminy, a także  dostarczane będą przez sołtysów.

W przypadku, gdy właściciele nieruchomości nie będą selektywnie zbierać odpadów komunalnych, to firmy odbierające przyjmą je jako niesegregowane (zmieszane) i powiadomią o tym fakcie władze gminy. W takim przypadku Wójt Gminy ma obowiązek określić w drodze decyzji wyższą opłatę za odpady zmieszane, będzie to 60 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

W związku z tym, że prawidłowe segregowanie odpadów sprawia duże trudności, szczegółowe zasady segregacji  ponownie przedstawimy w formie ulotek informacyjnych, które będą dystrybuowane do mieszkańców.

 

INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny, od 1 marca 2020 roku wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków oraz stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności:

Stawka opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności wynosi:

 • 16,93 zł za worek o pojemności 120 litrów,
 • 11,82 zł za pojemnik o pojemności 240 litrów,
 • 54,18 zł za pojemnik o pojemności 1100 litrów,
 • 344,78 zł za pojemnik o pojemności 7m3.

W przypadku gdy właściciel nieruchomości, na której  nie zamieszkują mieszkańcy, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się za pojemnik lub worek  podwyższoną opłatę w wysokości trzykrotności wyżej wymienionych stawek.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, zbierane dotychczas w sposób niesegregowany, należy złożyć korektę deklaracji do 29 lutego 2020 roku, wskazując zapotrzebowanie na pojemniki dla poszczególnych frakcji odpadów komunalnych powstałych w wyniku segregacji.

Od podmiotów gospodarczych w ramach usługi odbierania odpadów komunalnych zbierane są tylko odpady komunalne, natomiast odpady wytworzone w ramach wykonywanej działalności gospodarczej należy przekazywać we własnym zakresie odpowiedniemu przedsiębiorcy świadczącemu usługę odbioru odpadów powstałych w wyniku prowadzonej działalności.

 

INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina gromadzi na wyodrębnionym rachunku bankowym, przeznaczonym tylko i wyłącznie na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.  

Przeprowadzona analiza finansowa systemu gospodarki odpadami i kalkulacja opłaty za gospodarowanie odpadami wykazała, w celu dla zbilansowania systemu finansowania odbioru i zagospodarowania zbieranych odpadów, niezbędna jest podwyżka opłat. Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w naszej gminie na przestrzeni kilku lat sukcesywnie wzrastają. 

Opłaty za gospodarowanie odpadami muszą być ustalone w takiej wysokości, aby bilansować system finansowania odbioru i utylizacji odpadów. Należy też zaznaczyć, że podwyżka opłat w żaden sposób nie zasili innych zadań w budżecie Gminy, jak również,  zgodnie ze stanowiskiem Regionalnych Izb Obrachunkowych, kosztów wywozu śmieci nie można pokryć ze środków budżetu Gminy.  

Podwyżka opłat za zagospodarowanie odpadów jest efektem wzrostu kosztów zagospodarowania odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zadanie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy  Skołyszyn w okresie I – VIII 2020 r.” z terminem realizacji od 1 stycznia do 31 sierpnia 2020 r. odpowiedziała tylko jedna firma. Zaoferowana przez firmę – Produkcja Handel Usługi „EKOMAX” Kotulak Jerzy, ul. Hankówka 28, 38-200 Jasło cena usługi wynosi 1.321 887,60 zł brutto. W całym roku 2019 wartość umowy opiewała na kwotę 1 295 287,20 zł.  Zgodnie z przepisami prawa gmina nie może nie zorganizować przetargu, a cen zaoferowanych w przetargu nie można negocjować. Jako istotny czynnik wpływający na wzrosty kosztów zagospodarowania odpadów są wysokie opłaty za korzystanie ze środowiska tzw. opłata marszałkowska. W 2018 r. stawka ta wynosiła 140,00 zł, w 2019 r. – 170 zł, natomiast od 2020 r. ma wynosić 270 zł za 1 tonę odpadów komunalnych zmieszanych. W roku 2020 zwiększyły się także wydatki firm prowadzących działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w związku z wprowadzeniem nowych przepisów dot. bezpieczeństwa, kontroli składowisk i magazynowania odpadów, wzrostu cen paliwa, energii oraz płacy minimalnej.

niesegregowane17 20

segregowane17 20

                                          

Należy też zauważyć, że mieszkańcy, z roku na rok, generują coraz więcej odpadów. Wzrost ilości odpadów zmieszanych, których koszty zagospodarowania również rosną, w znacznym stopniu przekłada się na obecny wzrost cen odbioru odpadów z naszych gospodarstw domowych. Działania podjęte w roku 2019 przez Gminę Skołyszyn zahamowały ten trend. Ważenie odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsca składowania, wprowadzenie indywidulanych kodów, edukacja ekologiczna, przełożyły się na mniejszą ilość wytworzonych odpadów w stosunku do roku 2018.

tonaz

Powyższa zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wiąże się z koniecznością składania nowych deklaracji. Do właścicieli nieruchomości zostaną dostarczone zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych podanych w deklaracji. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania przedmiotowej opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od 6 września 2019 r. obowiązują również nowe terminy na składanie deklaracji:

 • pierwsza deklaracja w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
 • nowa deklaracja zmieniająca dane zawarte w poprzedniej deklaracji w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (wyjątek: śmierć mieszkańca – deklarację można złożyć w terminie do 6 miesięcy od dnia śmierci).

Właściciele nieruchomości z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na obszarze Gminy Skołyszyn zobowiązani są wnosić na rzecz Gminy Skołyszyn opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w następujących terminach:

 • za miesiące styczeń i luty z dołu oraz za miesiąc marzec z góry
  • w terminie do 15 marca danego roku,
 • za miesiąc kwiecień z dołu oraz za miesiące maj i czerwiec z góry
  • w terminie do 15 maja danego roku,
 • za miesiące lipiec i sierpień z dołu oraz za miesiąc wrzesień z góry
  • w terminie do 15 września danego roku,
 • za miesiąc październik z dołu oraz za miesiące listopad i grudzień z góry
  • w terminie do 15 listopada danego roku,

Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy Skołyszyn, u sołtysów (inkasentów) lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Skołyszyn prowadzony w Banku Spółdzielczym w Bieczu O/Skołyszyn Nr 78 8627 1037 2003 5000 0459 0062 (nowy numer konta!)

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Skołyszyn (pokój nr 4 – parter) lub telefonicznie - 13 4491736.