Otwarty konkurs ofert na:

„Realizację usług opiekuńczych od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.  obejmujących specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami, które z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób, zamieszkałych na terenie Gminy Skołyszyn, w miejscu ich zamieszkania”.

Działając w trybie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688, z późn.zm.), informuję, że do udzielenia dotacji wybrano ofertę przez: STOWARZYSZENIE NA RZECZ CHORYCH DŁUGOTRWALE  UNIERUCHOMIONYCH  „NIEBIESKI PARASOL” z siedzibą: 38 - 200 Jasło, ul. Grunwaldzka 45, z łączną ceną: 339 220,00 zł i wnioskowaną kwotą dotacji w wysokości do kwoty: 320 220,00 zł.

Złożona oferta była jedyną, która wpłynęła w ustalonym terminie składania ofert i została pozytywnie zaopiniowana przez Zespół Opiniujący, który nie stwierdził w niej uchybień formalnych.

                       Bogusław Kręcisz

                       Wójt Gminy Skołyszyn