Wymagania techniczne

Formularz

 


 

 


 

W celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni, związanym z organizacją II tury wyborów prezydenckich, Prezes Rady Ministrów Zarządzeniem nr 94 z dnia 9 lipca 2020 r. wprowadził drugi stopień alarmowy CRP (BRAVO-CRP) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ostrzeżenie będzie obowiązywało od dnia 10 lipca 2020 roku od godz. 00:01 do dnia 13 lipca 2020 roku do godz. 23:59.

Zadania organów państwa związane z wprowadzeniem stopni alarmowych CRP zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP.

Zgodnie z rozporządzeniem w przypadku wprowadzenia stopnia BRAVO-CRP realizowane są m.in. następujące przedsięwzięcia:

 • wzmożone monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących                     w skład infrastruktury krytycznej;
 • monitorowanie i weryfikowanie czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej, które mogą uwidaczniać się poprzez:
 • nietypowe działanie systemu teleinformatycznego,
 • stwierdzenie lub podejrzenie nieuprawnionego dostępu do systemu,
 • nietypowe komunikaty wyświetlane na ekranie monitora,
 • obecności podejrzanych plików w poczcie elektronicznej,
 • stwierdzenie nieuzasadnionej modyfikacji, utraty danych lub niezgodności w danych (np. utraty plików na dysku komputera),
 • wykrycie złośliwego programu w systemie.
 • sprawdzenie dostępności usług elektronicznych;
 • poinformowanie personelu instytucji  o konieczności zachowania zwiększonej czujności;
 • zapewnienie dostępności w trybie alarmowym personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo systemów;
 • wprowadzenie całodobowych dyżurów administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji                 w sprawach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Bezpieczeństwo w czasie obowiązywania stopnia uzależnione jest nie tylko od działania właściwych służb, ale też od czujności obywateli.

W związku z powyższym wszyscy użytkownicy systemów teleinformatycznych powinni zachować zwiększoną czujność podczas korzystania z oprogramowania oraz w przypadku zauważania czegoś niepokojącego poinformować o tym Policję lub Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 

 


 

Otwarty konkurs ofert na:

„Realizację usług opiekuńczych od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.  obejmujących specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami, które z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób, zamieszkałych na terenie Gminy Skołyszyn, w miejscu ich zamieszkania”.

Działając w trybie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688, z późn.zm.), informuję, że do udzielenia dotacji wybrano ofertę przez: STOWARZYSZENIE NA RZECZ CHORYCH DŁUGOTRWALE  UNIERUCHOMIONYCH  „NIEBIESKI PARASOL” z siedzibą: 38 - 200 Jasło, ul. Grunwaldzka 45, z łączną ceną: 339 220,00 zł i wnioskowaną kwotą dotacji w wysokości do kwoty: 320 220,00 zł.

Złożona oferta była jedyną, która wpłynęła w ustalonym terminie składania ofert i została pozytywnie zaopiniowana przez Zespół Opiniujący, który nie stwierdził w niej uchybień formalnych.

                       Bogusław Kręcisz

                       Wójt Gminy Skołyszyn