Środowiskowy Dom Samopomocy w Przysiekach

Adres:
Przysieki 428
38-207 Jasło
tel./fax 13 4429516
e:mail:

Kierownik: mgr Małgorzata Rąpała

Środowiskowy Dom Samopomocy w Przysiekach jest jednostką organizacyjną Gminy Skołyszyn. Jest to ośrodek wsparcia dziennego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej.

ŚDS świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Przysiekach działa przez 5 dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku, po 8 godzin dziennie – od 7.00 do 15.00.

Podstawą przyjęcia do Domu jest decyzja administracyjna wydana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skołyszynie.

Dysponując wolnymi miejscami ŚDS w Przysiekach może przyjąć osoby zamieszkujące poza Gminą Skołyszyn.

Cele Środowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach:

 1. Podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.
 2. Rehabilitacja społeczna.
 3. Integracja społeczna.
 4. Zapewnienie wsparcia i organizacja samopomocy kierowanej do uczestników i    ich  środowiska.
 5. Umożliwienie rozrywki i rekreacji.
 6. Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa uczestnika.
 7.  Rozwój zainteresowań.

Cele realizowane są poprzez:

 1. Opracowanie przez zespół wspierająco-aktywizujący indywidualnego planu postępowania wspierająco - aktywizującego odpowiednio do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestnika.
 2. Świadczenie usług w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych obejmujących w szczególności: trening funkcjonowania w codziennym życiu, trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, trening umiejętności spędzania czasu wolnego.
 3. Terapię zajęciową.
 4. Poradnictwo psychologiczne.
 5. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.
 6. Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych.
 7. Niezbędną opiekę.
 8. Terapię ruchową.
 9. Inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii  zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia.

Kadra ŚDS:

 • kierownik
 • główny księgowy
 • terapeuta – 3 osoby
 • instruktor terapii zajęciowej
 • instruktor terapii zajęciowej, technik fizjoterapii
 • psycholog
 • sprzątaczka
 • kierowca, konserwator