Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Nazwa i adres podmiotu publicznego

Urząd Gminy Skołyszyn, Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn


Numer identyfikacyjny REGON

00000000551154


Stan w dniu 01.01.2021 r.

Termin przekazania: do 31.03.2021 r.


Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu


E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz


Telefon kontaktowy

134491753


Data

2021-03-09


Miejscowość

Skołyszyn

Lokalizacja siedziby podmiotu Województwo

WOJ. PODKARPACKIE


Powiat

Powiat jasielski


Gmina

Skołyszyn (gmina wiejska)


Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:

[ X ] 2) wojewody


Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów: 2

1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?

[ X ] NIE


2.Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub
posiada zainstalowane urz
ądzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń
technicznych?

[ X ] NIE


3.Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w
sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?

[ X ] NIE


4.Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa
asystującego?

[ X ] TAK


5.Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość
ewakuacji lub uratowania w inny sposób?

[ X ] NIE


Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej

Działalność główna UG skupiona jest w 2 budynkach: budynek główny Urzędu (UG) i budynek PSZOK. W budynku UG brak jest windy - nie są dostępne poszczególne pietra dla osób niepełnosprawnych. Toaleta częściowo dostępna jest dla osób niepełnosprawnych. Do głównego wejścia prowadzą schody - brak jest pochylni, windy czy innych usprawnień. Jest możliwość wstępu z psem asystującym. Na zewnątrz jest specjalnie wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych z domofonem do komunikacji. Zachowano dostępność alternatywną. Brak rozwiązań ewakuacji dla os. niepełnosprawnych. Działalność pomocnicza Urzędu Gminy Skołyszyn skupia sięw 11 - stu Domach Ludowych zlokalizowanych na terenie Gminy Skołyszyn służących Wójtowi do spotkań z mieszkańcami (w 2020r. ograniczone z powodu sytuacji epidemiologicznej COVID-19). Budynki te w większości nie spełniają wymogów dotyczących dostępności architektonicznej dla osób niepełnosprawnych. Budynek PSZOK - przestrzenie dostosowane, parking również.


Dział 2. Dostępność cyfrowa


1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklaracjędostępności

Liczba stron:                                                    2

Liczba aplikacji:                                               0


Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

ID a11y-url                                         https://www.skolyszyn.pl/

ID a11y-status                                    [ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie                  2020-09-23

ID a11y-url                                         https://skolyszyn.bip.gov.pl/

ID a11y-status                                    [ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie                  2020-09-23


2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności

Liczba stron:                                                    0

Liczba aplikacji:                                               0

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej

Strona internetowa i BIP jest częściowo zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń, tj.: filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, część plików nie jest dostępnych cyfrowo, pliki PDF czy skany dokumentów - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie w dokumentach tekstowych, serwisy zawierają dokumenty PDF, które są skanami dokumentów. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR niektóre elementy strony wymagają poprawy współczynnika kontrastu. Na stronie w 2021 roku umieszczono możliwość kontaktu on-line z tłumaczem języka migowego.


Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

a. Kontakt telefoniczny                                                                                            [ X ] TAK

b. Kontakt korespondencyjny                                                                                  [ X ] TAK

c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych                                                          [ X ] NIE

d.   Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów
internetowych                                                                                                          
[ X ] NIE

e. Przesyłanie faksów                                                                                                [ X ] TAK

f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online)                                                                                  [ X ] NIE

g. Pomoc tłumacza języka migowego kontakt osobisty                                          [ X ] TAK

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK”–prosimy określić w jakim czasie od zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem językamigowego:                                                                                                                [ X ]w ciągu 2-3 dni roboczych

h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)                                [ X ] NIE


2.  Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabo słyszących, takich jak np. pętle
indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?

[ X ]NIE

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych: 2


3.  Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej
działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:

a.  tekstu odczytywalnego maszynowo?

[ X ]NIE

b.nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?

[ X ] NIE

c.  informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?

[ X ] NIE


4.  Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym - tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. - na wniosek osoby ze
szczeg
ólnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?

[ X ] NIE


Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym


1.  Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?

[ X ] NIE


2.  Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w
tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?

[ X ] NIE


3.  Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji
funkcjonowania podmiotu?

[ X ] NIE


4.  Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?

[ X ] NIE