O LGD „LIWOCZ”

Nazwa LGD

Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”

Status prawny

Stowarzyszenie

Data wpisu do KRS

28.08.2008 r. przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS

0000312600

Organ sprawujący nadzór

Marszałek Województwa Podkarpackiego

 

HISTORIA

Pierwsze pomysły utworzenia LGD pojawiły się już w 2007 roku. Głównymi inicjatorami tego działania byli wójtowie, a szczególnie Ryszard Papciak – Wójt Gminy Brzyska. Pierwowzór obecnej Lokalnej Grupy Działania „LIWOCZ” stanowiło Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Góra Liwocz”, które utworzone zostało w ramach Pilotażowego Programu Leader+ w dniu 19 września 2004 roku a w dniu 18 listopada 2004 r. zostało wpisane do rejestru sądowego (KRS) nr: 221710 przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie. Przygotowana wówczas Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich obejmowała obszar gmin: Brzostek, Brzyska, Jodłowa, Kołaczyce i Skołyszyn. Siedzibą stowarzyszenia była miejscowość Brzyska. Stowarzyszenie „Góra Liwocz” w ramach swojego działania wydało pozycje książkową: „Wspomnienia o Księdzu Prałacie Władysławie Gwoździckim [1900-1988]. Pamięcią serca pisane”, ponadto pozyskało środki na rozpoczęcie cyklicznej imprezy pn. „Dni Liwocza - czyli ratujmy zanikające zawody i umiejętności rzemieślnicze bo to wielkie bogactwo naszej kultury”.

Prace nad utworzeniem LGD w obecnej formie rozpoczęły się już w II połowie 2007r. gdy gminy wyraziły chęć działania w partnerstwie. Pierwsze spotkanie związane z powstaniem partnerstwa rozpoczęły się od szkolenia przeprowadzonego w Brzyskach w maju 2008 r. przez pracownika Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale Pana T. Płoszaja. Spotkanie to miało charakter informacyjny o możliwościach, jakie daje Lokalna Grupa Działania. Po tym spotkaniu w miarę regularnie rozpoczęły się spotkania robocze przedstawicieli poszczególnych gmin, w których często brali udział sami wójtowie. Ostatecznie w dniu 01.07.2008 r. po wcześniejszym nawiązaniu partnerstwa z przedstawicielami trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego doszło do spotkania założycielskiego. Odbyło się ono w Brzyskach. Wzięło w nim udział 26 członków założycieli.

W dniu 05.01.2009 r. Walne Zebranie Członków LGD „LIWOCZ” uchwaliło Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2009 – 2015. W strategii zaplanowano do realizacji następujące cele:

  1. Cel ogólny 1: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez wykorzystanie naturalnych i kulturowych zasobów dla podniesienia atrakcyjności, rozwoju turystyki i sportu, a w nim cele szczegółowe:
    • Wzrost atrakcyjności oferty turystycznej poprzez rozwój usług publicznych i komercyjnych
    • Wzrost kompetencji mieszkańców obszaru w zakresie kultywowania dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego ihistorycznego
  2. Cel ogólny 2: Rozwój małej przedsiębiorczości i tworzenie pozarolniczych miejsc pracy, a w nim cel szczegółowy:
    • Wspieranie mieszkańców obszaru w podejmowaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej

W dniu 21.05.2009 r. przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia podpisali umowę ramową na realizację LSR.

Przez okres realizacji LSR na lata 2009 – 2015, LGD ogłosiło 27 naborów wniosków. W wyniku ogłoszonych naborów wpłynęło 175 wniosków, do dofinansowania wybrano 139 wniosków, a zrealizowano 109. Został zrealizowany również projekt współpracy z dwoma innymi lokalnymi grupami działania. Z dniem 30.06.2015 r. zakończyliśmy realizację Lokalnej Strategii Rozwoju, a stopień realizacji budżetu w ramach działania 4.1/413 wyniósł prawie 96%, a wskaźnik realizacji działania 4.1/413 do całego budżetu LGD wyniósł 79,15%. Przyjęte wówczas wskaźniki zostały osiągnięte, a przyglądając się szczególnie zrealizowanym operacjom uznać należy, że przyczyniły się one z jednej strony do zintegrowania zasobów ludzkich, jak również zasobów instytucjonalnych. Poziom współpracy zarówno samorządów jak i przedsiębiorców skupionych wokół Lokalnej Grupy Działania znacznie się polepszył. Relacje pomiędzy przedstawicielami z różnych sektorów polepszyły się i nabrały charakteru wspólnego zaufania ale i poczucia, że tylko współpraca może przynieść wymierne korzyści.

Poza realizacją LSR, LGD realizowała również inne projekty. W 2009 r. realizowała na terenie gminy Brzyska projekt w ramach Programu Integracji Społecznej, który był skierowany dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brzyska i polegał na organizowaniu zajęć rekreacyjno – sportowych.

Kolejnym był projekt pt.: „Agroturystyka – inwestycją w przyszłość”. Realizowany w ramach działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich w ramach POKL.

NOWY ETAP

W dniu 4 maja 2016 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego zatwierdził listę ocenionych Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020), na której znalazła się również LSR opracowana przez LGD „LWOCZ”.

W dniu 23.05.2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” podpisało umowę na wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016 – 2022. Łączna kwota otrzymanej pomocy to 7 911 000 zł, w tym 6 300 000 zł jest przeznaczone na realizację operacji ujętych w LSR, z czego 3 150 000 zł na wsparcie związane z rozpoczęciem i rozwojem działalności gospodarczej.

Zapraszamy również do zapoznania się artykułem m.in. na temat walorów przyrodniczych i  architektonicznych obszaru LGD „LIWOCZ”: http://www.twojejaslo.pl

Kategoria: Menu główne