Zarządzanie Kryzysowe

Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, zadań obronnych, obrony cywilnej i OSP

Stanisław Święch – podinspektor

Tel./fax 13 4491730

Tel.kom. 665-677-112

e-mail:

ORGANIZACJA GMINNEGO ZESPOŁU ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO

Wójt Gminy jest Przewodniczącym Zespołu Zarządzania Kryzysowego, odpowiada za bezpieczeństwo, usuwanie i likwidację skutków klęsk żywiołowych. Ustala zasady i zakresy odpowiedzialności dla poszczególnych podmiotów i osób w zakresie Zarządzania Kryzysowego. Do realizacji tych zadań powołuje Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego.

GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (GZZK) jest organem pomocniczym Wójta Gminy Skołyszyn  w zapewnianiu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego, powołany Zarządzeniem nr 110/2015 Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 29.05. 2015 roku „w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i utworzenie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Skołyszynie”.

Skład GZZK:

1)  Przewodniczący Zespołu - Bogusław Kręcisz

2)  Z-ca Przewodniczącego Zespołu - Stanisław Święch - Komendant Gminny Związku OSP, Podinspektor ds. ZK, OC i zadań obronnych

3)  Członkowie:

a)   – Zastępca Wójta Gminy

b)   – Sekretarz Gminy

c)  Jacek Kędzior - Skarbnik Gminy

d)  Wojciech Kras - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Handlu

e)  Joanna Dopart - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

f)  Krzysztof Kozioł - Kierownik Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej

g) Ewa Różycka - Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół

h) lek. med. Dorota Woźniak - Kierownik Samodzielnego Publicznego ZOZ

i)   - Inspektor UG

j)  - Inspektor UG

k) Artur Hajnosz – Podinspektor ds. komunikacji i drogownictwa

l) Krzysztof Słowik – Inspektor UG

m) Artur Sowiński – Informatyk UG

n)  – Kierownik Warsztatu UG


Zespół działa na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym z 26 kwietnia 2007r. art. 19 ust. 4 i 5 art. 20 (Dz. U. z 2007r., Nr 89, poz. 590 z późn. zm.), ustawy o stanie klęski żywiołowej z 18 kwietni 2002r. (Dz. U. Nr 62, poz. 558) oraz Zarządzeniem nr 110/2015 Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 29.05. 2015 roku

 Wójt po otrzymaniu informacji o sytuacji kryzysowej:

1.Podejmuje decyzje o zwołaniu w całości lub wg potrzeb członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
2.Podejmuje decyzje o zwiększeniu obsady Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego i pracy w trybie ciągłym.
3.Poleca uruchomienie łączności na potrzeby działań Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego .
4.Zapewnia warunki pracy dla obsady Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
5.Nawiązuje kontakt z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.
6.Organizuje działania związane z ochroną ludności na terenach zagrożonych.
7.Określa zasady współpracy z mediami.

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

- monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji,
- realizowanie procedur i programów reagowania w czasie stanu klęski żywiołowej,
- opracowanie i aktualizowanie Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego,
- planowanie wsparcia organów kierujących działaniami na niższym szczeblu administracji publicznej,
- przygotowanie warunków umożliwiających koordynację pomocy humanitarnej,
- realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej.


Zadania Zespołu

Informacyjne - informowanie szczebla nadrzędnego, środków masowych przekazu, sąsiednich regionów - o zaistniałych i możliwych nadzwyczajnych zagrożeniach, przebiegu działań ratowniczych oraz powstałych stratach i zniszczeniach, analizowanie publikacji dotyczących sytuacji kryzysowej.
  

Ostrzegawcze - ostrzeganie w trybie alarmowym służb ratowniczych i ludności o możliwościach powstania nadzwyczajnych zagrożeń, przygotowanie komunikatów dla ludności.
 

Koordynacyjne - koordynacja i wspieranie działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki systemu ratowniczego - gaśniczego oraz inne podmioty ratownicze i jednostki współdziałające.

Decyzyjne - wdrażanie i realizacja decyzji organów nadrzędnych o użyciu siłi środków do działań ratowniczych, ochrony ludności oraz likwidacji zdarzeń i usuwanie ich skutków.
  

Analityczno planistyczne - przygotowanie analiz, prognoz i opcji działań, planowanie przedsięwzięć, przygotowanie projektów decyzji i zarządzeń, koordynowanie i kontrola realizacji przedsięwzięć.

Dokumentacyjne - ewidencjonowanie dokumentów, dokumentowanie zdarzeń, strat i zniszczeń, prowadzenie kalendarium działań.

Tworzenie baz danych - gromadzenie i przetwarzanie aktualnych informacji o potencjale ratowniczym gminy i możliwościach jego uzupełnienie.