Stanowisko ds. bezpieczeństwa publicznego

Stanisław Święch – inspektor
Tel. 13 4491748
Tel./fax 13 4491010
Tel.kom. 665-677-112
e-mail:

ORGANIZACJA GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Wójt Gminy jest Przewodniczącym Zespołu Zarządzania Kryzysowego, odpowiada za bezpieczeństwo, usuwanie i likwidację skutków klęsk żywiołowych. Ustala zasady i zakresy odpowiedzialności dla poszczególnych podmiotów i osób w zakresie Zarządzania Kryzysowego. Do realizacji tych zadań powołuje Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego.

GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (GZZK) jest organem pomocniczym Wójta Gminy Skołyszyn  w zapewnianiu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego, powołany Zarządzeniem nr 4/2021 Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 29.01. 2021 roku „w sprawie zmiany zarządzenia nr 31/2020 Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 11 marzec 2020 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i utworzenie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Skołyszynie.

Skład GZZK:

1)  Przewodniczący Zespołu – Wójt Gminy
2)  Z-ca Przewodniczącego Zespołu – Z-ca Wójta Gminy
3)  Członkowie:

 1. a) Sekretarz Gminy
 2. b) Skarbnik Gminy
 3. c) Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Handlu
 4. d) Kierownik Biura ds. Oświaty, Kultury i Sportu
 5. e) Kierownik Referatu ds. podatków i opłat
 6. f) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 7. g) Kierownik Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
 8. h) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
 9. i) Kierownik Samodzielnego Publicznego ZOZ
 10. j) Kierownik Warsztatu
 11. k) Inspektor ds. bezpieczeństwa publicznego
 12. l) Inspektor ds. obsługi Gminy
 13. m) Inspektor ds. obsługi informatycznej

Zespół działa na podstawie art. 19 ust. 1 i ust. 4 oraz art. 20 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o  zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2020.1856 ze zm.), ustawy o stanie klęski żywiołowej z 18 kwietni 2002r. (Dz. U. Nr 62, poz. 558)

 Wójt po otrzymaniu informacji o sytuacji kryzysowej:

1.Podejmuje decyzje o zwołaniu w całości lub wg potrzeb członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
2.Podejmuje decyzje o zwiększeniu obsady Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego i pracy w trybie ciągłym.
3.Poleca uruchomienie łączności na potrzeby działań Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego .
4.Zapewnia warunki pracy dla obsady Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
5.Nawiązuje kontakt z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.
6.Organizuje działania związane z ochroną ludności na terenach zagrożonych.
7.Określa zasady współpracy z mediami.

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

- monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji,
- realizowanie procedur i programów reagowania w czasie stanu klęski żywiołowej,
- opracowanie i aktualizowanie Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego,
- planowanie wsparcia organów kierujących działaniami na niższym szczeblu administracji publicznej,
- przygotowanie warunków umożliwiających koordynację pomocy humanitarnej,
- realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej.

Zadania Zespołu

Informacyjne - informowanie szczebla nadrzędnego, środków masowych przekazu, sąsiednich regionów - o zaistniałych i możliwych nadzwyczajnych zagrożeniach, przebiegu działań ratowniczych oraz powstałych stratach i zniszczeniach, analizowanie publikacji dotyczących sytuacji kryzysowej.
Ostrzegawcze - ostrzeganie w trybie alarmowym służb ratowniczych i ludności o możliwościach powstania nadzwyczajnych zagrożeń, przygotowanie komunikatów dla ludności.
Koordynacyjne - koordynacja i wspieranie działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki systemu ratowniczego - gaśniczego oraz inne podmioty ratownicze i jednostki współdziałające.
Decyzyjne - wdrażanie i realizacja decyzji organów nadrzędnych o użyciu sił i środków do działań ratowniczych, ochrony ludności oraz likwidacji zdarzeń i usuwanie ich skutków.
Analityczno planistyczne - przygotowanie analiz, prognoz i opcji działań, planowanie przedsięwzięć, przygotowanie projektów decyzji i zarządzeń, koordynowanie i kontrola realizacji przedsięwzięć.
Dokumentacyjne - ewidencjonowanie dokumentów, dokumentowanie zdarzeń, strat i zniszczeń, prowadzenie kalendarium działań.
Tworzenie baz danych - gromadzenie i przetwarzanie aktualnych informacji o potencjale ratowniczym gminy i możliwościach jego uzupełnienie