Kwota dofinansowania zależy od osiąganych dochodów Wnioskodawcy/Wnioskodawcy oraz jego rodziny.

W programie wyróżnia się Beneficjentów uprawnionych do:

  • - podstawowego poziomu dofinansowania,
  • - podwyższonego poziomu dofinansowania,
  • - najwyższego poziomu dofinansowania.

1. Poziom podstawowy

Wnioskodawcą jest osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego/lokalu mieszkalnego, której dochód roczny nie przekracza 100 tys. zł.

Do dochodu zalicza się:

  • dochód opodatkowany stanowiący podstawę obliczenia podatku, wykazany w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym  zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • dochód za dany rok z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym,
  • dochód z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego (w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego o powierzchni wyższej niż 1 ha), przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Od 22 września 2021 r. stawka wynosi 3 819 zł/1 ha przeliczeniowy.

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody te sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

W przypadku wspólnego rozliczenia małżonków, w PIT w polu „Podstawa obliczenia podatku” uwzględniony jest już podział zsumowanego dochodu małżonków na połowę (uśredniony dochód) i to jego wysokość nie może przekroczyć 100 tys. zł.

2. Poziom podwyższony

Wnioskodawcą jest osoba fizyczna, będąca właścicielem/współwłaścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego, której przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

            a) 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

            b) 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód przypadający na jednego członka jego gospodarstwa domowego, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie. Dla wniosków składanych w 2022 roku jest to kwota 84 000 zł.

Warunkiem przyznania dofinansowania jest przedłożenie wraz z wnioskiem o dofinansowanie zaświadczenia o dochodzie na członka rodziny wydanego przez Gminę.

W Gminie Skołyszyn zaświadczenia wydaje GOPS w Skołyszynie. Zaświadczenie jest ważne 3 miesiące od daty wydania .

3. Poziom najwyższy

Wnioskodawcą jest osoba fizyczna, będąca właścicielem/współwłaścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego, której przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

            a) 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

            b) 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Alternatywą dla kryterium dochodowego jest ustalone prawo do otrzymywania przez wnioskodawcę zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta przez gminę (GOPS). Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód przypadający na jednego członka jego gospodarstwa domowego, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie. Dla wniosków składanych w 2022 roku jest to kwota 56 000 zł.

Warunkiem przyznania dofinansowania na najwyższy poziom dofinansowania jest przedłożenie wraz z wnioskiem o dofinansowanie zaświadczenia o dochodzie na członka rodziny lub zaświadczenie o pobieranym zasiłku wydane przez Gminę.