Po zakończeniu prac objętych wnioskiem o dofinansowanie Beneficjent składa wniosek o płatność do WFOŚiGW.

Wypłata dotacji może być zrealizowana:

 • maksymalnie w 3 częściach (2 wnioski o płatność częściową i wniosek końcowy) w poziomie podstawowym oraz podwyższonym,
 • maksymalnie w 5 częściach (4 wnioski o płatność częściową i wniosek końcowy) w poziomie najwyższym,

Uwaga: W pierwszym składanym wniosku wymagane jest rozliczenie wymiany źródła ciepła oraz potwierdzenie likwidacji/trwałego wyłączenia z użytku wszystkich „starych” źródeł ciepła na paliwo stałe niespełniających warunków Programu.

Załączniki do wniosku o płatność: kopie faktur wystawione na Beneficjenta (lub Beneficjenta i małżonka) oraz podpisane przez niego „za zgodność z oryginałem”,

 • potwierdzenia zapłaty za faktury,
 • protokół odbioru prac wykonawcy/ów,
 • dokument likwidacji starego kotła na paliwo stałe/dokument zezłomowania/opinia kominiarska,
 • karta produktu oraz etykieta energetyczna nowego kotła,
 • dla kotłów na paliwo stałe certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign),
 • przy termomodernizacji – deklaracja właściwości użytkowych dla zastosowanego materiału izolacyjnego,
 • dla stolarki okiennej i drzwiowej - deklaracja właściwości użytkowych, potwierdzająca spełnienie współczynnika przenikania ciepła, kopia umowy na wykonanie stolarki,
 • dla mikroinstalacji fotowoltaicznej - zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej  potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Energii.

Od 25.01.2022 r. wnioski o płatność należy składać przez stronę internetową: https://gwd.nfosigw.gov.pl/

Okres trwałości przedsięwzięcia wynosi 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia. W tym czasie Beneficjent:

 • nie może zmienić przeznaczenia budynku/lokalu z mieszkalnego na inny,
 • nie może zdemontować urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych zakupionych i zainstalowanych w trakcie realizacji przedsięwzięcia,
 • nie może zainstalować oraz użytkować źródła ciepła na paliwa stałe o klasie niższej niż 5 klasa według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.

Wszystkie zainstalowane oraz użytkowane urządzenia służące do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej (w tym kominki wykorzystywane na cele rekreacyjne) muszą spełniać docelowe wymagania obowiązujących na terenie położenia budynku / lokalu mieszkalnego objętego dofinansowaniem, aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych.

W okresie trwałości przedsięwzięcia, może wystąpić kontrola spełnienia warunków umowy i Programu w zakresie realizacji przedsięwzięcia oraz w zakresie trwałości.