logotypdrogi.jpg

seniorplus

Tytuł projektu: MODUŁ II - Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "Senior+"/Klubu "Senior+". Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020.

Wnioskodawca:
Gmina Skołyszyn

Okres realizacji projektu:
01.01.2020 – 31.12.2020

Cel główny projektu:
Aktywizacja osób starszych w środowisku lokalnym

Cele szczegółowe projektu:

 • zapobieganie i przełamywanie marginalizacji osób starszych,
 • budowanie pozytywnego wizerunku seniorów w społeczeństwie,
 • włączenie seniorów w życie społeczności lokalnej gminy,
 • zapobieganie zjawisku samotności,
 • wspieranie aktywności osób starszych,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów.

Zakres rzeczowy projektu:
Realizowany projekt polega na zapewnieniu funkcjonowania Klubu „Senior+” w Skołyszynie dla 15 beneficjentów – osób nieaktywnych zawodowo, w wieku 60+, szczególnie dla osób wykluczonych społecznie. Spotkania odbywają się 3 razy w tygodniu po 4 godziny. Działania podejmowane w ramach projektu sprzyjają tworzeniu warunków do integracji wewnątrzpokoleniowej, podtrzymywaniu istniejących relacji oraz nawiązywaniu nowych. Jest to miejsce, gdzie seniorzy mogą aktywnie spędzić czas, realizować własne pasje, wymieniać doświadczenia i poglądy. W ramach projektu realizowane są zajęcia w następującym zakresie:

 • zajęcia kulturalno – rozrywkowe – spotkania z ciekawymi ludźmi, wyjazdy do teatru/kina, organizacja spotkań integracyjnych, wyjścia do restauracji,
 • zajęcia artystyczne – wykonywanie prac plastycznych, rękodzielniczych,
 • zajęcia kulinarne – wspólne przygotowywanie potraw,
 • zajęcia sportowe – zajęcia z rehabilitantem, ćwiczenia, tańce, spacery.

Planowane efekty:

 • aktywizacja, podniesienie jakości życia i wzmocnienie pozycji osób starszych w społeczeństwie,
 • poprawa jakości i poziomu życia osób starszych (60+ nieaktywnych zawodowo), zaktywizowane ich i zintegrowanie poprzez stworzenie im przestrzeni do kontaktu z innymi ludźmi oraz potrzeby bycia potrzebnym i ważnym dla innych osób,
 • rozwinięcie przez seniorów swoich pasji i zainteresowań,
 • stworzenie nieformalnych grup samopomocowych w obrębie osób spotykających się w klubie dziennym,
 • zwiększenie aktywności w funkcjonowaniu społecznym uczestników,
 • pogłębienie wiedzy uczestników w zakresie prowadzonych zajęć m.in. zdrowia, rehabilitacji, zmian zachodzących w ludzkim organizmie z upływem czasu,
 • nawiązanie więzi międzypokoleniowych między seniorami a młodszym pokoleniem poprzez wspólne zajęcia kulturalno – oświatowe.

Finansowanie przedsięwzięcia:
Wartość projektu ogółem: 90 000 zł
Dofinansowanie projektu  36 000 zł
Wkład własny: 54 000 zł

1
1
2
2
3
3
Previous Next Play Pause