logotyp2021

Tytuł operacji:
Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Skołyszyn

Typ operacji:
Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

Cel operacji:
Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Skołyszyn poprzez rozbudowę placów zabaw w Skołyszynie i Święcanach.

Wnioskodawca:
Gmina Skołyszyn

Okres realizacji projektu:
03.01.2023 r - 30.11.2023 r.

Zakres rzeczowy projektu:
Operacja przewiduje rozbudowę 2 ogólnodostępnych i niekomercyjnych miejsc bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu wolnego - placów zabaw dla rodzin z dziećmi na terenie Gminy Skołyszyn  w miejscowościach  Skołyszyn i Święcany.

Operacja obejmuje następujący zakres rzeczowy:

1.Rozbudowę placu zabaw przy budynku SP w ZSP w Skołyszynie – Przedszkole

2.Rozbudowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w miejscowości Święcany w Gminie Skołyszyn

Istniejące place zabaw posiadają funkcjonalne i estetyczne urządzenia zabawowe, jednak aby podnieść atrakcyjność placów zabaw planuje się ich udoskonalenie poprzez  montaż dodatkowych urządzeń oraz ułożenia bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej.

Planowane efekty:
Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej: 2

Finansowanie operacji:
Całkowite koszty operacji: 585 123,50 zł
Wkład własny: 212 809,50 zł
Wnioskowana kwota pomocy: 372 314,00 zł