logotyp wiejski

Tytuł projektu:
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku stacji uzdatniania wody w Skołyszynie, modernizacja układu technologicznego oraz budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości Harklowa, Kunowa i Pusta Wola - Gmina Skołyszyn - etap I

Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Wnioskodawca:
Gmina Skołyszyn

Okres realizacji projektu:
01.09.2018 r.  – 31.12.2020 r.

Cel główny projektu:
Poprawa stanu infrastruktury zaopatrzenia w wodę poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę stacji uzdatniania wody w Skołyszynie, modernizację układu technologicznego oraz budowę gminnego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowościach Harklowa i Kunowa - etap I

Zakres rzeczowy projektu:

  •  Etap I: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku Stacji Uzdatniania Wody w Skołyszynie,
  •  Etap II: Budowa Gminnego Systemu Zaopatrzenia w wodę w miejscowościach Harklowa, Kunowa, Pusta Wola

Planowane efekty:

  •  Budowa 7 km sieci wodociągowej,
  •  Budowa 1 ujęcia wody,
  •  Budowa, przebudowa i nadbudowa 1 stacji uzdatniania wody.

Finansowanie przedsięwzięcia zgodnie z podpisaną umową z dnia 29.09.2017 r.
Środki finansowe przyznane na realizację projektu to pomoc w wysokości  1 987 360 zł, tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych.