W dniu 16 grudnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego Wójt Gminy Skołyszyn Bogusław Kręcisz wraz ze Skarbnikiem Gminy Jackiem Kędziorem podpisali umowę na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Skołyszyn poprzez doposażenia jednostki odpowiedzialnej za podejmowanie działań ratowniczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń.

Projekt przewiduje zakup lekkiego pojazdu terenowego (rozpoznawczo-operacyjnego) z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem a także zakup agregatu pompowego na przyczepie i łodzi płaskodennej z silnikiem zaburtowym na przyczepie.

Całkowita wartość projektu 439 372,80 zł wnioskowana kwota dofinansowania  249 959,17 zł.