Skołyszyn, 24.04.2020 r.

OA.k.0050.10.2020

 

OGŁOSZENIE

 

Gmina Skołyszyn ogłasza sprzedaż drewna w pniu (nieokorowanego) gatunku topola osika w ilości 12 pni (22 m3) zeskładowanego na działce nr  ewid.  667/7 położonej w miejscowości Skołyszyn, gm. Skołyszyn stanowiące własność Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn.

Osoby zainteresowane zakupem, proszone są o złożenie oferty sporządzonej na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Do oferty należy załączyć wypełniony i parafowany projekt umowy będący załącznikiem Nr 2 do ogłoszenia. Załączniki dostępne są na stronie skolyszyn.bip.gov.pl

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 4 maja 2020 r. do godz. 9:00 pocztą tradycyjną, za  pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej e-PUAP lub  poprzez pocztę elektroniczną na adres . Ofertę można złożyć również osobiście do skrzynki podawczej zlokalizowanej na parterze budynku Urzędu Gminy.

Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszenia możliwe są do uzyskania telefonicznie pod nr tel.: 13 4491734, w  godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki w godzinach 730 – 1700, we wtorki, środy, czwartki w godzinach 730 – 1530, w piątki w godzinach 730-1400.

 

 

 

Bogusłw Kręcisz
Wójt Gminy Skołyszyn