Wójt Gminy Skołyszyn informuje, że od września 2020 roku, oddelegowani Pracownicy Urzędu Gminy Skołyszyn będą prowadzić kontrole prawidłowej segregacji odpadówkomunalnych.

Wszyscy Mieszkańcy Gminy Skołyszyn zobligowani są do segregacji odpadów komunalnych wraz z prawidłowym oznakowaniem worków kodami, które są przypisane do każdej nieruchomości. Kody te można odebrać w Urzędzie Gminy Skołyszyn codziennie w godzinach pracy Urzędu.

W przypadku stwierdzenia przez Pracownika nieprawidłowego segregowania odpadów komunalnych, zostaną one nieodebrane. Mieszkańcy nieruchomości otrzymają informację - pouczenie z podanym numerem telefonu, pod którym uzyskają niezbędne informacje.Odpady właściwie posegregowane zostaną odebrane podczas kolejnej zbiórki zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych obowiązującym na terenie Gminy Skołyszyn.

 Od października 2020 roku właściciele nieruchomości, u których stwierdzi się brak selektywnego zbierania odpadów, otrzymają „Protokół ze stwierdzenia niedopełnienia obowiązku zbiórki selektywnej odpadów komunalnych” sporządzony przez osoby kontrolujące. Niedopełnienie tego obowiązku skutkować będzie trzykrotnym podwyższeniem opłaty za miesiąc, w którym stwierdzono nieprawidłowość.

Warto wspomnieć, że rośnie ilość odpadów zmieszanych, co może skutkować nieosiągnięciem wymaganego poziomu recyklingu, a w dalszej kolejności nałożeniem na Gminę Skołyszyn kary pieniężnej. Sytuacja taka może spowodować podwyższenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Prosimy o prawidłowe i rzetelne segregowanie odpadów komunalnych!

WAŻNA INORMACJA ODPADY KONTROLA SKOLYSZYN