Zakończono prace związane z budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Skołyszynie. Prace obejmowały kontynuację przebudowy części istniejącego budynku dawnej Spółdzielni Usług Wielobranżowych w Skołyszynie ze zmianą sposobu jej użytkowania na cel Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Obecnie prowadzone jest postępowanie dotyczące zakupu pojemników na odpady.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działania 4.2 Gospodarka odpadami. Wartość zadania to 1 mln 235 tys. 429,34 złotych z czego dofinansowanie ze środków UE wynosi 709 tys. 364,85 złotych.

Do PSZOK mieszkańcy będą mogli dostarczyć selektywnie zbierane odpady (segregowane), tj. tworzywa sztuczne, metale, szkło, opony, makulaturę, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, popiół, bioodpady, odzież i tekstylia, farby, lakiery, zużyte akumulatory, baterie, sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, strzykawki oraz igły.

Rozpoczęcie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skołyszynie planowane jest na 21.12.2020 r. Szczegółowe zasady działalności PSZOK zostaną określone w Regulaminie. Obecnie przeprowadzana jest kampania informacyjno – edukacyjna z zakresu gospodarowania odpadami, w tym konkurs proekologiczny org. przez GOKiCZ w Skołyszynie.

1
1
2
2
3
3
4
4
Mapa dojazdowa
Mapa dojazdowa
logotyp
logotyp
Previous Next Play Pause