Wójt Gminy Skołyszyn ogłasza
otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu
w Gminie Skołyszyn

Dział I

Przedmiot zgłaszanych projektów oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje
w ramach ogłoszonego konkursu.

 1. Niniejszy konkurs dotyczy projektów z zakresu sportu, które w istotny sposób przyczynią się do rozwoju sportu w Gminie Skołyszyn.
 2. Na realizację projektów w 2021 r. przeznacza się środki finansowe w wysokości: 110 000,00 zł
  (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych).

Dział II

Termin realizacji projektów

Dofinansowanie na podstawie niniejszego ogłoszenia obejmuje projekty realizowane nie później niż do dnia 31 grudnia 2021  roku z zastrzeżeniem iż szczegółowe terminy wykonania poszczególnych projektów określone zostaną w zawartych umowach.

Dział III

Warunki jakie powinien spełniać projekt i objęte nim przedsięwzięcie

 1. W konkursie projektów mogą uczestniczyć kluby sportowe nienależące do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność sportową na terenie Gminy Skołyszyn.
 2. Wniosek o przyznanie dotacji należy złożyć w terminie określonym w Dziale V, pkt 1 ogłoszenia.
 3. Wniosek o przyznanie dotacji należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, który jest zgodny z załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr XXVI/167/2013 Rady Gminy Skołyszyn  z dnia 28 maja 2013  r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Skołyszyn.
 4. Każdy zgłoszony w niniejszym konkursie projekt powinien służyć realizacji, co najmniej jednego
  z niżej wymienionych celów publicznych:
  1. poprawie warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Skołyszyn (w tym członków klubu sportowego),
  2. zwiększeniu dostępności społeczności lokalnej Gminy Skołyszyn do działalności sportowej,

Dział IV

Warunki finansowe jakie powinien spełniać projekt i objęte nim przedsięwzięcie

 1. Z dotacji mogą być sfinansowane lub dofinansowane następujące wydatki:
  1. wydatki na realizację programów szkolenia sportowego, w tym m.in. wynagrodzenia trenerów, koszty opieki i pomocy medycznej zawodników;
  2. wydatki na zakup sprzętu sportowego, odzieży i obuwia sportowego;
  3. wydatki związane z organizacją zawodów sportowych lub uczestniczenia w takich zawodach,
   w tym m.in.: opłat sędziowskich, kosztów przewozu zawodników, opłat licencyjnych i innych;
  4. wydatki dotyczące korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
 2. Z dotacji nie mogą być sfinansowane lub dofinansowane następujące wydatki:
  1. wydatki związane z transferem zawodnika z innego klubu sportowego,
  2. wydatki związane z zapłatą kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika z tego klubu;
  3. wydatki związane z zobowiązań klubu sportowego z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,

Dział V

Termin i miejsce składania wniosków o dotację

 1. Wniosek o przyznanie dotacji należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Skołyszyn, 38-242 Skołyszyn 12,  pok. nr 8 (kancelaria Urzędu) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 stycznia 2021 roku.

Za datę przedłożenia wniosku uznaje się dzień jego wpływu do Urzędu Gminy Skołyszyn.

 1. Wniosek o przyznanie dotacji należy składać w zamkniętej kopercie, oddzielnie na każdy projekt.
 2. Koperta musi być opisana w następujący sposób:

„Wniosek o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu pod nazwą:………………………………”

4.    Wójt Gminy Skołyszyn może uzależnić rozpatrzenie wniosku od przedłożenia przez wnioskodawcę
w określonym terminie uzupełnień lub sprostowań złożonego wniosku. Niedokonanie uzupełnień lub sprostowań wniosku w określonym terminie powoduje jego odrzucenie.

Dział VI

Wymagane dokumenty

 1. Prawidłowo i czytelnie wypełniony wniosek, o którym mowa w Dziale III, pkt. 3 ogłoszenia, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z ewidencji lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
 2. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących.
 3. Aktualny statut.
 4. Wszystkie kopie złożonych dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli zgodnie ze statutem.
 5. Wniosek o przyznanie dotacji złożony po terminie określonym w Dziale V, pkt 1 ogłoszenia lub na formularzu innym niż stanowiącym załącznik nr 1 niniejszego ogłoszenia będzie odrzucony
  z procedury konkursowej.

Dział VII

Tryb i kryteria wraz z punktacją stosowane przy wyborze projektów

 1. Złożone wnioski o przyznanie dotacji zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej.
 2. Do oceny wniosków Wójt Gminy Skołyszyn powoła zarządzeniem Komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu i oceny wniosków o przyznanie dotacji.
 3. Przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę następujące kryteria formalne:
  1. spełnianie warunków, o których mowa w Dziale III ogłoszenia;
  2. kompletność złożonych dokumentów, o których mowa w Dziale VI ogłoszenia.
 4. Za wniosek spełniający kryteria formalne uważa się każdy, który spełnia kryteria formalne wymienione w pkt 3.
 5. Kryteria merytoryczne (maksymalna liczba punktów do uzyskania - 25):
  1. znaczenie zgłoszonego wniosku dla rozwoju sportu na terenie Gminy Skołyszyn — maksymalna liczba punktów 5;
  2. możliwość realizacji projektu przez wnioskodawcę (posiadane zasoby) — maksymalna liczba punktów 5;
  3. udział środków własnych planowany wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna — maksymalna liczba punktów 5;
  4. dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę, dotacji z budżetu Gminy Skołyszyn,
   w tym rzetelność i terminowość rozliczania się — maksymalna liczba punktów 5,
  5. kalkulacja kosztów realizacji projektu (kosztorys projektu) w związku z zakresem rzeczowego projektu — maksymalna liczba punktów 5.
 6. Za wniosek spełniający kryteria merytoryczne uważa się każdy, który uzyska nie mniej niż 15 pkt (tj. 60% możliwych do uzyskania punktów). Uzyskanie przez wniosek mniej niż 15 pkt spowoduje jego odrzucenie.
 7. Kluby sportowe, których wnioski spełnią kryteria formalne i merytoryczne, będą mogły otrzymać propozycję dotacji.
 8. Ostatecznego wyboru wniosków i określenia kwoty dotacji dokonuje Wójt Gminy Skołyszyn.

Dział VIII

Forma wypłaty dotacji

 1. Dotacja zostanie wypłacona w formie przekazania po zawarciu umowy o dotację przelewem na rachunek bankowy wskazany w umowie przez wnioskodawcę w sposób określony w umowie.
 2. Wzór umowy o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Dział IX

Ogłoszenie wyników i postanowienia końcowe

 1. W pierwszym etapie procedury konkursowej Wójt Gminy Skołyszyn poprzez powiadomienie pisemne i ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Skołyszyn, informuje wnioskodawców o przyznanych kwotach dotacji na wybrane projekty, wraz z informacją
  o projektach, które zostały odrzucone.
 2. W ramach drugiego etapu procedury konkursowej Wójt Gminy Skołyszyn w drodze zarządzenia poprzez powiadomienie pisemne i ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Skołyszyn ogłasza ostateczny wynik konkursu wraz ze wskazaniem: nazwy projektu oraz nazwy i adresu wnioskodawcy, kosztu projektu ogółem, kwoty dotacji przyznanej na projekt, opisu przedsięwzięcia objętego projektem i uzasadnienia przyjęcia lub odpowiednio odrzucenia zgłoszonego projektu.
 3. Ogłoszenie ostatecznego wyniku konkursu nastąpi do dnia 23 lutego 2021 r.
 4. Wójt Gminy Skołyszyn zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu lub odstąpienia od zawarcia umowy na skutek:
  1. stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy wyborze wniosków,
  2. wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że zakończenie procedury wyborem wniosku lub zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć,
  3. żadna z ofert nie spełnia wymogów formalnych.

 

Więcej na stronie BIP - przejdź