Święcany dnia: 28.12.2020 r.    

Ogłoszenie

Niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, że 25.07.2020 roku Walne Zebranie Członków Święcańskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kultury Wiejskiej, działając na podstawie §36 p.1 Statutu stowarzyszenia, uchwałą nr 1/2020 podjęło decyzję o rozwiązaniu w/w stowarzyszenia. Wykonanie tejże uchwały oraz otwarcie jego likwidacji wprowadza się z dniem podjęcia uchwały, a jej ogłoszenie z dniem 23.11.2020 roku tj.wprowadzenia zmian wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Likwidatorem zostaje p. Bogusław Kurek.
Dane kontaktowe: Tel 697 751 126; email:.