GPIR.g.6840.7,8,9.2020                                             

Skołyszyn, dnia 18 stycznia 2021 r.

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4, art. 39 ust. 2, art. 40 ust. 1, pkt 1, art. 40, ust. 3, art. 41 ust. 1 i 2, art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.), § 3 ust. 1, § 4 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, § 6 ust. 1, 4, 7, § 9, § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) - Wójt Gminy Skołyszyn ogłasza:

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działki ewidencyjne numer: 409/3 o pow. 0,2358 ha, 409/6 o pow. 0,1046 ha oraz 409/8 o pow. 0,0548 ha o łącznej pow. 0,3952 ha, położonej na terenie wsi Skołyszyn (Województwo: Podkarpackie, Powiat: Jasło, Gmina: Skołyszyn, Jednostka ewidencyjna: 180509_2, Skołyszyn, Obręb: Nr 0012, Skołyszyn), stanowiącej własność Gminy Skołyszyn, ujawnionej w księdze wieczystej KS1J/00037472/9 Sądu Rejonowego w Jaśle.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działki ewidencyjne numer: 409/3 o pow. 0,2358 ha, 409/6 o pow. 0,1046 ha oraz 409/8 o pow. 0,0548 ha o łącznej pow. 0,3952 ha, położonej na terenie wsi Skołyszyn, przeprowadzono w dniu 19.11.2020 r.

Działka nr 409/8 posiada kształt zbliżony do łuku o szerokości od 4,0 do 5,0 m, łączącego się z drogą publiczną południowym i północnym krańcem. Działka w północnej części stanowi niewielki jar pogłębiający się w części środkowej by w części południowej leżącej na wypłaszczeniu terenu przechodzić w niewielki rów. W okresach opadów przez teren działki spływają wody opadowe, w innych okresach teren działki jest suchy. Obrzeża działki stanowią teren zakrzaczony w części południowej stanowią teren zielony. Działka samodzielnie nie spełnia warunków działki budowlanej. Na terenie działki znajduje się sieć kanalizacyjna.

Działka nr 409/6 posiada teren o kształcie wycinka koła o cięciwie około 95 m oraz o wysokości około 15 m. Działka północno- zachodnim bokiem graniczy z drogą lokalną o nawierzchni asfaltowej. Działka leży w terenie o spadku w kierunku południowym, teren działki w całości jest zadrzewiony i zakrzaczony. Na działce brak jest uzbrojenia, sieci uzbrojenia znajdują się w odległości około 100 m od szacowanej działki. Działka od południowego wschodu graniczy z działką nr 409/5. Możliwości zabudowy działki są bardzo ograniczone z uwagi na szerokość działki wynoszącą maksymalnie 15,0 m. W połączeniu z działką nr 409/6 może uzyskać parametry działki budowlanej bez ograniczenia wielkości zabudowy.

Działka nr 409/3 posiada kształt zbliżony do trójkąta z podstawą o długości około 72 m oraz o wysokości około 82 m. Działka leży w terenie o niekorzystnej konfiguracji, działka leży w terenie o spadku w kierunku południowym, natomiast jej południowy fragment stanowi stromą skarpę opadającą w kierunku północnym, przy północno- zachodniej granicy działki zlokalizowany jest ciek wodny częściowo znajdujący się na działce szacowanej, w północnej części działki znajduje się również uskok terenu. Działka posiada dostęp do drogi publicznej, na działce jest brak uzbrojenia, sieci uzbrojenia znajdują się około 80m od szacowanej działki, w północnej części działki znajdują się zadrzewienia, znaczna część działki stanowi teren zakrzaczony. Działka stanowi trudny teren do zabudowy z uwagi na konfigurację terenu.

Dla nieruchomości nr ew. nr 409/3, 409/6 i 409/8 obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Skołyszyn zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Skołyszyn Nr XXVI/207/05 z dnia 9 listopada 2005 r.

Działki nr 409/6 i 409/8 leżą w terenach oznaczonych symbolem 2MNU z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową, usługową i działalność gospodarczą. Nie dopuszcza się lokalizacji inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest lub może być wymagane w rozumieniu przepisów odrębnych, za wyjątkiem dróg i parkingów oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. W terenach oznaczonych symbolem 2MNU o których mowa, dopuszcza się zabudowę jednorodzinną i zagrodową. Nie dopuszcza się zabudowy wielorodzinnej.

Działka nr 409/3 leży w terenach 2MNU, natomiast od północy na pow. ok. 0,05 ha w terenie oznaczonym symbolem R z przeznaczeniem pod uprawy polowe.

W terenach R dopuszcza się:

- lokalizację obiektów kubaturowych związanych z produkcją rolną oraz przebudowę, rozbudowę, nadbudowę istniejącej zabudowy mieszkaniowej,

- wyznaczanie dróg dojazdowych do terenów rolnych i leśnych,

- urządzanie stawów hodowlanych na warunkach określonych w przepisach szczególnych.

Zagospodarowanie wg planu miejscowego oraz decyzji administracyjnych określonych w przepisach odrębnych uzyskanych we własnym zakresie.

 

Łączna cena wywoławcza nieruchomości: 42 755,00 zł, brutto.

Wadium (w pieniądzu) w kwocie: 8 551,00 zł.

Minimalne postąpienie: 428,00 zł

Przetarg na sprzedaż działek ewidencyjnych numer: 409/3 o pow. 0,2358 ha, 409/6 o pow. 0,1046 ha oraz 409/8 o pow. 0,0548 ha o łącznej pow. 0,3952 ha, położonych na terenie wsi Skołyszyn, odbędzie się w dniu 25 luty 2021 r. (tj. czwartek)
o godz. 1230, w Urzędzie Gminy Skołyszyn, sala Nr 7.

W przetargu mogą brać udział osoby: które wpłacą wadium (w pieniądzu) w wysokości 20 % ceny wywoławczej nieruchomości, w kwocie: 8 551,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych 00/100 groszy) brutto, na konto Gminy Skołyszyn: Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Skołyszynie 76 8627 1037 2003 5000 0459 0001 – w takim terminie by wpłynęło na ww. konto, najpóźniej w dniu 19 lutego 2021 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek. Na dowodzie wniesienia wadium należy umieścić dopisek wskazujący oznaczenie geodezyjne działki, której ono dotyczy.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.

Wpłacone wadium zostanie:

  • zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
  • zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wszelkie opłaty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

Uczestnicy przetargu przed rozpoczęciem przetargu okazują:

  • dowód tożsamości,
  • pełnomocnictwo notarialne (w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej lub osoby prawnej),
  • aktualny odpis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem przetargu,
  • w przypadku nabywania nieruchomości przez osobę fizyczną pozostającą w związku małżeńskim, do dokonywania czynności związanych z przetargiem wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu lub pełnomocnictwo notarialne obojga małżonków (w przypadku pełnomocnika),
  • zgodę właściwych organów statutowych lub zezwolenie właściwego Ministra (cudzoziemcy) na nabycie nieruchomości,
  • oryginalny dowód wpłaty wadium.

Cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo, nie później jednak niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy przenoszącej własność. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Gminy Skołyszyn.

Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty przeprowadzenia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Właściwy organ może odwołać przetarg z ważnych powodów, poprzez podanie informacji o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie o przetargu podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Skołyszyn, publikację na stronach internetowych i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skołyszyn www.bip.skolyszyn.pl oraz sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Szczegółowe informacje dot. nieruchomości oraz warunków uczestnictwa w przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Skołyszyn, pok. Nr 22 lub telefonicznie pod numerem telefonu (13) 449 17 31.

Szczegóły na: Zarządzenia 2021 r. (bip.gov.pl)