GPIR.g.6840.3.2020                                                            

 Skołyszyn, dnia 18 stycznia 2020 r.

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4, art. 39 ust. 2, art. 40 ust. 1, pkt 1, art. 40, ust. 3, art. 41 ust. 1 i 2, art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.), § 3 ust. 1, § 4 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, § 6 ust. 1, 4, 7, § 9, § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) - Wójt Gminy Skołyszyn ogłasza:

III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 230/1 o pow. 1,3315 ha, położonej na terenie wsi Sławęcin (województwo: podkarpackie, powiat: Jasło, gmina: Skołyszyn, jednostka ewidencyjna: 180509_2, Skołyszyn, obręb: Nr 0013, Sławęcin), stanowiącej własność Gminy Skołyszyn, ujawnionej w księdze wieczystej KS1J/00082537/3 Sądu Rejonowego w Jaśle.

Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 230/1 o pow. 1,3315 ha, położonej na terenie wsi Sławęcin, przeprowadzono w dniach: pierwszy – 1.07.2020 r., drugi – 30.09.2020 r.

Działka nr 230/1 o powierzchni 1,3315 ha, położona jest w miejscowości Sławęcin, działka składa się z użytków: PsIII – 0,0820 ha, Lzr- ŁV – 0,3380 ha, Lzr-PsII – 0,1573 ha, Lzr-PsV – 0,7542 ha. Działka zlokalizowana jest na obniżeniu terenu w stosunku do drogi krajowej nr 28 wzdłuż której jest położona, nie przylegając do niej bezpośrednio. Większa część działki stanowi teren leżący w obrębie starorzecza rzeki Ropy, natomiast północno – wschodni fragment działki leży na dość stromej skarpie. Jak napisano powyżej teren działki jest w znacznej części nawodniony, głównie od strony wschodniej, z pojedynczymi naniesieniami gruntu stanowiącego użytek zielony od strony zachodniej, teren leżący na skarpie jest porośnięty drzewami. Część działki leżący na skarpie nie nadaje się do uprawy.

Dla nieruchomości nr ew. 230/1 brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skołyszyn zatwierdzonego Uchwałą Nr IV/31/01 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 30 sierpnia 2001 r. (wraz z późn. zm.). Przedmiotowa działka znajduje się w strefie rolniczej przestrzeni produkcyjnej opisanej w tekście „STUDIUM” jako „Rolnictwo Zintegrowane i Ekologiczne”. Dla działki nr 230/1 nie podjęto uchwały o wyznaczeniu specjalnych stref na obszarze rewitalizacji.

Zagospodarowanie wg planu miejscowego oraz decyzji administracyjnych określonych w przepisach odrębnych uzyskanych we własnym zakresie.

Cena wywoławcza nieruchomości: 18 200,00 zł brutto.

Wadium (w pieniądzu) w kwocie: 3 640,00 zł.

Minimalne postąpienie: 182,00 zł

Na dowodzie wniesienia Wadium należy umieścić dopisek wskazujący oznaczenie geodezyjne działki, której ono dotyczy.

Przetarg na sprzedaż działki ewidencyjnej numer: 230/1 o pow. 1,3315 ha, położonej na terenie wsi Sławęcin, odbędzie się w dniu 26 luty 2021 r. (tj. piątek) o godz. 1000, w Urzędzie Gminy Skołyszyn, sala Nr 7.

W przetargu mogą brać udział osoby: które wpłacą wadium (w pieniądzu) w wysokości 20 % ceny wywoławczej nieruchomości, w kwocie: 3 640,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset czterdzieści złotych 00/100 groszy) brutto, na konto Gminy Skołyszyn: Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Skołyszynie 76 8627 1037 2003 5000 0459 0001 – w takim terminie by wpłynęło na ww. konto, najpóźniej w dniu 19 lutego 2021 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek. Na dowodzie wniesienia wadium należy umieścić dopisek wskazujący oznaczenie geodezyjne działki, której ono dotyczy.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.

Wpłacone wadium zostanie:

  • zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
  • zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wszelkie opłaty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

Uczestnicy przetargu przed rozpoczęciem przetargu okazują:

  • dowód tożsamości,
  • pełnomocnictwo notarialne (w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej lub osoby prawnej),
  • aktualny odpis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem przetargu,
  • w przypadku nabywania nieruchomości przez osobę fizyczną pozostającą w związku małżeńskim, do dokonywania czynności związanych z przetargiem wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu lub pełnomocnictwo notarialne obojga małżonków (w przypadku pełnomocnika),
  • zgodę właściwych organów statutowych lub zezwolenie właściwego Ministra (cudzoziemcy) na nabycie nieruchomości,
  • oryginalny dowód wpłaty wadium.

Cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo, nie później jednak niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy przenoszącej własność. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Gminy Skołyszyn.

Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty przeprowadzenia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Właściwy organ może odwołać przetarg z ważnych powodów, poprzez podanie informacji o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie o przetargu podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Skołyszyn, publikację na stronach internetowych i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skołyszyn www.bip.skolyszyn.pl oraz sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Szczegółowe informacje dot. nieruchomości oraz warunków uczestnictwa w przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Skołyszyn, pok. Nr 22 lub telefonicznie pod numerem telefonu (13) 449 17 31.

UWAGA:
Przy sprzedaży nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2020 r. ,poz. 1655 t.j. z późn. zm.).

Szczegóły na: Zarządzenia 2021 r. (bip.gov.pl)