GPIR.g.6840.10.2020                                                          

Skołyszyn, dnia 18 stycznia 2021 r.

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4, art. 39 ust. 2, art. 40 ust. 1, pkt 1, art. 40, ust. 3, art. 41 ust. 1 i 2, art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.), § 3 ust. 1, § 4 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, § 6 ust. 1, 4, 7, § 9, § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) - Wójt Gminy Skołyszyn ogłasza:

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 1818 o pow. 0,5529 ha, położonej na terenie wsi Święcany (województwo: podkarpackie, powiat: Jasło, gmina: Skołyszyn, jednostka ewidencyjna: 180509_2, Skołyszyn, obręb: Nr 0014, Święcany), stanowiącej własność Gminy Skołyszyn, ujawnionej w księdze wieczystej KS1J/00038560/0 Sądu Rejonowego w Jaśle.

Działka nr 1818 stanowi teren zbliżony do trapezu, o spadku w kierunku zachodnim, zachodni kraniec jest zakończony stromą skarpą. Od strony południowej graniczy z asfaltową drogą lokalną, z tym, że wjazd na działkę jest możliwy tylko w południowo- wschodnim narożniku działki, ponieważ w pozostałej części działka jest usytuowana wyżej od drogi. Od wschodu działka graniczy z terenami mieszkalnymi, od północy z terenami zakrzaczonymi i leśnymi. Północny i zachodni fragment działki zakrzaczony o znacznym spadku. Działka jest częściowo utwardzone nawierzchnią żwirową. Na terenie działki znajdują się sieci: elektryczna, wodociągowa, telekomunikacyjna i kabel światłowodowy

Na terenie działki znajdują się budynki i budowle:

 • garaż na sprzęt rolniczy z częścią socjalną – o pow. użyt. 317,78 m2 w złym stanie technicznym,
 • dwie wiaty stalowe – o pow. użyt. 63,84 m2 i 44,05 m2 w pogorszonym stanie technicznym,
 • magazyn na nawozy o pow. użyt. 120,08 m2 w złym stanie technicznym,
 • zbiornik na paliwo – wymaga przekazania do utylizacji,
 • magazyn paliw – o pow. użyt. 13,11 m2 w pogorszonym stanie technicznym,
 • hydrofornia o pow. użyt. 5,000 m2 w złym stanie technicznym,
 • studnia kopana z kręgów i pokryciem żelbetonowym bez przyłącz,
 • myjnia najazdowa nie odpowiada aktualnym przepisom ochrony środowiska,
 • ogrodzenie częściowe terenu z siatki metalowej.

Dla działki nr ew. nr 1818 brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Skołyszyn uchwalonego przez Radę Gminy Skołyszyn Uchwałą Nr IV/31/01 z dnia 30.08.2001 r. wraz z późn. zm. działka nr 1818 znajduje się w strefie osadnictwa jako „Usługi Publiczne Istn/Poten”. W 2018 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowa, znak: GPIR.6730.23.2018 na zamierzenie pod nazwą „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku Kółka Rolniczego w Święcanach wraz ze zmianą użytkowania pod potrzeby Biblioteki, wraz z niezbędną infrastrukturą”.

Zagospodarowanie wg planu miejscowego oraz decyzji administracyjnych określonych w przepisach odrębnych uzyskanych we własnym zakresie.

Cena wywoławcza nieruchomości: 168 215,00 zł brutto.

Wadium (w pieniądzu) w kwocie: 33 643,00 zł

Minimalne postąpienie: 1 682,00 zł

Przetarg na sprzedaż działki ewidencyjnej numer: 1818 o pow. 0,5526 ha, położonej na terenie wsi Święcany, odbędzie się w dniu 26 lutego 2021 r. (tj. piątek) o godz. 1230, w Urzędzie Gminy Skołyszyn, sala Nr 7.

W przetargu mogą brać udział osoby: które wpłacą wadium (w pieniądzu) w wysokości 20 % ceny wywoławczej nieruchomości, w kwocie: 33 643,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące sześćset czterdzieści trzy złote 00/100 groszy) brutto, na konto Gminy Skołyszyn: Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Skołyszynie 76 8627 1037 2003 5000 0459 0001 – w takim terminie by wpłynęło na ww. konto, najpóźniej w dniu 19 lutego 2021 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek. Na dowodzie wniesienia wadium należy umieścić dopisek wskazujący oznaczenie geodezyjne działki, której ono dotyczy.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.

Wpłacone wadium zostanie:

 • zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
 • zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wszelkie opłaty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

Uczestnicy przetargu przed rozpoczęciem przetargu okazują:

 • dowód tożsamości,
 • pełnomocnictwo notarialne (w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej lub osoby prawnej),
 • aktualny odpis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem przetargu,
 • w przypadku nabywania nieruchomości przez osobę fizyczną pozostającą w związku małżeńskim, do dokonywania czynności związanych z przetargiem wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu lub pełnomocnictwo notarialne obojga małżonków (w przypadku pełnomocnika),
 • zgodę właściwych organów statutowych lub zezwolenie właściwego Ministra (cudzoziemcy) na nabycie nieruchomości,
 • oryginalny dowód wpłaty wadium.

Cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo, nie później jednak niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy przenoszącej własność. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Gminy Skołyszyn.

Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty przeprowadzenia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Właściwy organ może odwołać przetarg z ważnych powodów, poprzez podanie informacji o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie o przetargu podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Skołyszyn, publikację na stronach internetowych i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skołyszyn www.bip.skolyszyn.pl oraz sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Szczegółowe informacje dot. nieruchomości oraz warunków uczestnictwa w przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Skołyszyn, pok. Nr 22 lub telefonicznie pod numerem telefonu (13) 449 17 31.

Szczegóły na: Zarządzenia 2021 r. (bip.gov.pl)