GPIR.g.6840.6.2020                                                 

Skołyszyn, dnia 18 stycznia 2020 r.

OGŁOSZENIE 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4, art. 39 ust. 2, art. 40 ust. 1, pkt 1, art. 40, ust. 3, art. 41 ust. 1 i 2, art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.), § 3 ust. 1, § 4 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, § 6 ust. 1, 4, 7, § 9, § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) - Wójt Gminy Skołyszyn ogłasza:

III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 260/3 o pow. 0,0881 ha, położonej na terenie wsi Skołyszyn (Województwo: Podkarpackie, Powiat: Jasło, Gmina: Skołyszyn, Jednostka ewidencyjna: 180509_2, Skołyszyn, Obręb: Nr 0012, Skołyszyn), stanowiącej własność Gminy Skołyszyn, ujawnionej w księdze wieczystej KS1J/00018797/4 Sądu Rejonowego w Jaśle.

Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 260/3 o pow. 0,0881 ha, położonej na terenie wsi Skołyszyn, przeprowadzono w dniach: pierwszy – 27.08.2020 r., drugi – 24.11.2020 r.

Działka nr 260/3 o powierzchni 0,0881 ha, położona jest w miejscowości Skołyszyn zlokalizowana w północno – wschodniej części miejscowości Skołyszyn, leży w terenach rozproszonej zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej, ze znaczną ilością zadrzewień. Działka posiada kształt prostokąta, leży w terenie o spadku w kierunku zachodnim na stoku wzgórza o znacznym nachyleniu, od strony południowej działka przylega do drogi gruntowej. Pozostałymi granicami działka przylega do terenów zakrzaczonych i zalesionych. Na terenie działki znajduje się sieć elektryczna, studnia kopana oraz budynek mieszkalny. Działka nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

Dla nieruchomości nr ew. 260/3 obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Skołyszyn zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Skołyszyn Nr XXVI/207/05 z dnia 9 listopada 2005 r. (dz. Urzęd. Woj. Podkarpackiego Nr 158, poz. 2908 z dnia 10 grudnia 2005 r. z późn. zm.). Działka nr 260/3 leży w terenie – 2MNU z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową, usługową, działalność gospodarczą. Nie dopuszcza się lokalizacji inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko jest lub może być wymagane w rozumieniu przepisów odrębnych, za wyjątkiem dróg i parkingów oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. W terenach oznaczonych symbolem 2MNU o których mowa, dopuszcza się zabudowę jednorodzinną i zagrodową. Nie dopuszcza się zabudowy wielorodzinnej.

Zagospodarowanie wg planu miejscowego oraz decyzji administracyjnych określonych w przepisach odrębnych uzyskanych we własnym zakresie.

Cena wywoławcza nieruchomości: 9 000,00 zł brutto.

Wadium (w pieniądzu) w kwocie: 1 800,00 zł.

Minimalne postąpienie: 90,00 zł

Na dowodzie wniesienia Wadium należy umieścić dopisek wskazujący oznaczenie geodezyjne działki, której ono dotyczy.

Przetarg na sprzedaż działki ewidencyjnej numer: 260/3 o pow. 0,0881 ha, położonej na terenie wsi Skołyszyn, odbędzie się w dniu 25 luty 2021 r. (tj. czwartek) o godz. 1000, w Urzędzie Gminy Skołyszyn, sala Nr 7.

W przetargu mogą brać udział osoby: które wpłacą wadium (w pieniądzu) w wysokości 20 % ceny wywoławczej nieruchomości, w kwocie: 1 800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100 groszy) brutto, na konto Gminy Skołyszyn: Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Skołyszynie 76 8627 1037 2003 5000 0459 0001 – w takim terminie by wpłynęło na ww. konto, najpóźniej w dniu 19 lutego 2021 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek. Na dowodzie wniesienia wadium należy umieścić dopisek wskazujący oznaczenie geodezyjne działki, której ono dotyczy.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.

Wpłacone wadium zostanie:

  • zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
  • zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wszelkie opłaty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

Uczestnicy przetargu przed rozpoczęciem przetargu okazują:

  • dowód tożsamości,
  • pełnomocnictwo notarialne (w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej lub osoby prawnej),
  • aktualny odpis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem przetargu,
  • w przypadku nabywania nieruchomości przez osobę fizyczną pozostającą w związku małżeńskim, do dokonywania czynności związanych z przetargiem wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu lub pełnomocnictwo notarialne obojga małżonków (w przypadku pełnomocnika),
  • zgodę właściwych organów statutowych lub zezwolenie właściwego Ministra (cudzoziemcy) na nabycie nieruchomości,
  • oryginalny dowód wpłaty wadium.

Cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo, nie później jednak niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy przenoszącej własność. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Gminy Skołyszyn.

Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty przeprowadzenia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Właściwy organ może odwołać przetarg z ważnych powodów, poprzez podanie informacji o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie o przetargu podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Skołyszyn, publikację na stronach internetowych i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skołyszyn www.bip.skolyszyn.pl oraz sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Szczegółowe informacje dot. nieruchomości oraz warunków uczestnictwa w przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Skołyszyn, pok. Nr 22 lub telefonicznie pod numerem telefonu (13) 449 17 31.

Szczegóły na: Zarządzenia 2021 r. (bip.gov.pl)