Od 30 marca do dnia 9 kwietnia br. budynki Urzędu Gminy Skołyszyn będą dostępne wyłącznie dla klientów umówionych na wizytę bądź tych, którzy mają zamiar umieścić przesyłkę w odpowiednim pojemniku. Prosimy, by załatwianie spraw urzędowych odłożyć w czasie.

Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu Gminy Skołyszyn będzie można złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Poczty Polskiej, za pośrednictwem platformy e-Puap, bądź poprzez wrzucenie specjalnej koperty do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do urzędu w godzinach jego pracy.

Wyjątki:

 1. Sprawy rejestracji bieżącej zgonów, sporządzania aktów zgonów, zawierania małżeństw i składania oświadczeń w ramach prowadzonych rejestrów przez Urząd Stanu Cywilnego. W tych sprawach pracownicy USC przyjmują osobiście. Dla spraw dotyczących zawarcia związku małżeńskiego i składania oświadczeń (uznanie ojcostwa, powrót do nazwiska noszonego przed ślubem po rozwodzie) należy umawiać wizyty w USC mailowo lub telefonicznie pod numerem telefonu 13/44 917 40.
 2. Odbiór dowodu osobistego będzie możliwy wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 13/44 917 38. Wniosek o wydanie dowodu osobistego należy złożyć osobiście u pracownika merytorycznego.
 3. Wszystkie umówione wcześniej i niezrealizowane dotychczas wizyty w Urzędzie Gminy oraz wszelkie wszczęte wcześniej i niezałatwione dotychczas sprawy, zachowują swoją ważność i podlegają obsłudze przez właściwe komórki organizacyjne w zwyczajowy sposób.

Szczegółowe informacje dotyczące najczęściej załatwianych spraw w urzędzie:

Referat Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

 • Składanie dokumentów i wniosków odbywa się elektronicznie, za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź poprzez wrzucenie specjalnej koperty do odpowiedniego pojemnika (przede wszystkim wydawanie odpisów, zaświadczeń, transkrypcji), z wyjątkiem spraw dotyczących rejestracji bieżącej zgonów, sporządzania aktów zgonów, zawierania małżeństw i składania oświadczeń w ramach prowadzonych rejestrów przez USC (w tych sprawach pracownicy USC obsługują interesantów w sposób bezpośredni),
 • Interesanci w zakresie rejestracji bieżącej zgonów będą przyjmowani bezpośrednio, bez wcześniejszego umówienia mailowo na adres , lub telefonicznie pod numerem telefonu 13/4491740 oraz 694 296 089.
 • Dla spraw dotyczących zawarcia związku małżeńskiego i składania oświadczeń (uznanie ojcostwa, powrót do nazwiska noszonego przed ślubem po rozwodzie) należy umawiać wizyty w USC mailowo na adres lub telefonicznie pod numerem telefonu 13/4491740 (oświadczenia muszą być składane osobiście, a dotyczą uznania ojcostwa czy powrotu do nazwiska noszonego przed ślubem po uzyskaniu rozwodu).

Składanie dokumentów i wniosków dotyczących:

dowodów osobistych - możliwe jest wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy www.obywatel.gov.pl, a w uzasadnionych przypadkach możliwa jest obsługa bezpośrednia, po wcześniejszym umówieniu się na wizytę; odbiór dowodu osobistego możliwy jest po wcześniejszym umówieniu wizyty, jeżeli klient nie posiada innego ważnego dokumentu tożsamości (paszportu) albo w sprawach niecierpiących zwłoki pod numerem telefonu: 13/44 917 38,

spraw meldunkowych -  w uzasadnionych przypadkach możliwa jest obsługa bezpośrednia, po wcześniejszym umówieniu się na wizytę pod numerem telefonu: 13/44 917 38,

spraw z zakresu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (założenie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, zmiana/zawieszenie/wznowienie/zaprzestanie) możliwe jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy www.ceidg.gov.pl, a w uzasadnionych przypadkach możliwa jest obsługa bezpośrednia, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym na wizytę pod numerem telefonu: 13/44 917 31.

- spraw z zakresu podatków i opłat

- wydawanie zaświadczeń o zaleganiu bądź nie zaleganiu w podatkach i opłatach - w uzasadnionych przypadkach możliwa jest obsługa bezpośrednia, po wcześniejszym umówieniu się na wizytę pod numerem telefonu: 13/44 917 28;

- wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i posiadaniu gospodarstwa rolnego - w uzasadnionych przypadkach możliwa jest obsługa bezpośrednia, po wcześniejszym umówieniu się na wizytę pod numerem telefonu: 13/44 917 27.

Strony postępowań administracyjnych i ich pełnomocnicy mają zapewniony czynny udział w każdym stadium postępowania, w tym możliwości wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów oraz ich uwierzytelnienia. Powyższe dotyczy również akt spraw zakończonych. Udostępnianie akt sprawy będzie się odbywać w obecności pracownika urzędu, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu. W tym samym czasie w pomieszczeniu, gdzie będą udostępniane akta, będzie mógł przebywać tyko jeden interesant i jeden urzędnik.

Równocześnie informujemy, że istnieje także możliwość bezpośredniego kontaktu i obsługi petentów nie będących stronami postępowania administracyjnego w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego. Z uwagi na bezpieczeństwo, wstęp do budynku będzie możliwy przy zastosowaniu środków bezpieczeństwa poprzez użycie maski ochronnej (ewentualnie w inny sposób zasłaniając usta i nos) oraz po zdezynfekowaniu rąk przy wejściu do budynku Urzędu.

Apelujemy, by z urzędnikami kontaktować się poprzez Internet lub telefon.

Wszystkie informacje można uzyskać telefonicznie dzwoniąc pod nr telefonów:

 • Sekretariat Wójta - tel. 13/44 910 62-64
 • Referat Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich (USC) – tel. 13/44 917 40 lub 38
 • Referat Podatków i Opłat – tel. 13/44 917 28
 • Referat Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Handlu – tel. 13/44 917 42
 • Biuro ds. Oświaty, Kultury i Sportu- tel. 13/44 917 50
 • PSZOK – tel. 13/44 917 36 lub 508 681 748

Prosimy o wyrozumiałość ze względu na aktualny stan zagrożenia epidemicznego i liczne przypadki zakażeń wirusem SARS-CoV-Urząd – jak każdy pracodawca – musi się liczyć z nieobecnością pracowników wynikającą ze stanu zagrożenia czy funkcjonowania pracowników w trybie pracy zdalnej, mając na uwadze niezbędne środki ostrożności.