Więcej informacji pod linkiem - Świadczenie wychowawcze 500+ dla obywateli Ukrainy - Aktualności - O ZUS - ZUS

Obywatele Ukrainy mieszkający na stałe w Polsce

Świadczenie wychowawcze Rodzina 500+ mogą otrzymać obywatele Ukrainy, którzy zamieszkują na stałe w Polsce. Do wniosku obywatel Ukrainy powinien dołączyć dokument potwierdzający legalność pobytu cudzoziemca w Polsce i dostęp do rynku pracy. Świadczenie wychowawcze rodzic może otrzymać na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, jeśli dziecko mieszka z nim wspólnie oraz pozostaje na jego utrzymaniu.

Takie osoby wniosek o świadczenie wychowawcze mogą złożyć elektronicznie przez PUE ZUS, portal Emp@tia oraz przez bankowość elektroniczną wielu polskich banków.

Rodzic może również przyjść do dowolnej placówki ZUS, gdzie uzyska pomoc w wypełnieniu i złożeniu wniosku przez portal PUE ZUS.

Więcej informacji o świadczeniu wychowawczym 500+.

Uchodźcy z Ukrainy

Obywatele Ukrainy – rodzice bądź opiekunowie, którzy wraz z dziećmi przekroczyli granicę Polski i przebywają na jej terenie w związku z konfliktem zbrojnym, obecnie nie posiadają karty pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”. Dlatego składanie wniosków o świadczenie wychowawcze przez te osoby będzie możliwe dopiero po wprowadzeniu odpowiednich przepisów prawa. Informacje na ten temat będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej ZUS.

Uchodźcy, którzy przybyli bezpośrednio z Ukrainy do Polski po 24 lutego br. (włącznie), mogą składać wnioski o nadanie numeru PESEL, od 16 marca (tj. środy).

Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Skołyszyn w Referacie Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich (USC) od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 – 14.00. Wnioski w wersji papierowej dostępne są również na miejscu.

Numer PESEL na wniosek obywateli Ukrainy  (Pobierz)

Do wniosku, który trzeba złożyć osobiście, należy dołączyć fotografię o wym. 35x45mm (zdjęcia bezpłatnie można wykonać w Urzędzie Gminy Skołyszyn po umówieniu wcześniejszym telefonicznym – tel. 13 44 917 40 lub 13 44 917 38).

Podczas wizyty w urzędzie konieczny jest dokument, który potwierdzi tożsamość i dane przedstawione we wniosku. W razie braku jakiegokolwiek dokumentu możliwe jest nadanie numeru PESEL na podstawie oświadczenia wnioskodawcy, złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej. Podczas składania wniosku pobierane będą odciski palców (z wyjątkiem dzieci do lat 12 oraz osób, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe). Dodatkowych informacji udziela Kierownik USC pod nr tel. 13 44 917 40.

pesel baner

PL całość 1a

UA całośćA

EN całośćA

całość RUa

Osoby prywatne, które w swoich domach przyjęły uchodźców z Ukrainy, proszone są o telefoniczne poinformowanie o tym fakcie Urząd Gminy Skołyszyn. Numer kontaktowy: 508-681-719.

ulotka zielona linia Ukraina 2

Ulotka PL FB str.2 28.02.22

Ulotka UA FB str.1 28.02.22